Medical center of Dr. Omurzakov

138 / 5 Bakayev st, Bishkek City, Kyrgyzstan