Politik om databeskyttelse

Denne politik om databeskyttelse distribueres til dig af Establishment Labs, med registreret adresse på Coyol Free Zone, Building B25, Alajuela, Costa Rica (herefter "ESTA"), og den beskriver, hvordan ESTA som dataansvarlig behandler og beskytter eventuelle personoplysninger, som du overdrager til eller på anden vis behandles af Establishment Labs, når du bruger dette websted https://motiva.health/dk.

Hvis du er bosiddende i EU, bedes du bemærke, at European Distribution Center Motiva BVBA, med registreret adresse på Sint-Jansveld 11 bus A, 2160 Wommelgem, Belgien, MOMSNR. 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp (herefter "EDC") udfører den ovenfornævnte behandling som fælles dataansvarlig (og i fællesskab bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af dine personoplysninger) med ESTA og agerer som ESTAs repræsentant i EU.

ESTA, sammen med EDC, som det måtte være relevant, benævnes herefter "Establishment Labs", "vi", "os" eller "vores".

 

Alle personoplysninger opbevares i en sikret database.

Establishment Labs har forpligtet sig til at sikre, at dine personoplysninger beskyttes. Hvis vi beder dig om at opgive visse personoplysninger (dvs. oplysninger om identificerede eller identificerbare individer), når du bruger dette websted, kan du være sikker på, at de kun bruges i henhold til denne politik om databeskyttelse.

Denne politik om databeskyttelse beskriver typerne af personoplysninger, som vi indsamler på dette websted, de formål, som vi bruger personoplysningerne til, dem, som vi kan dele oplysningerne med, samt de rettigheder og valg, som du har til rådighed vedrørende brugen af dine personoplysninger. Denne politik om databeskyttelse beskriver også måden, hvorpå dine personoplysninger sikres, og hvordan du kan kontakte os om vores praksis omkring databeskyttelse.

Du bedes læse denne politik om databeskyttelse, før du bruger webstedet eller angiver mulige personoplysninger på webstedet.

Ved at tilgå og bruge dette websted bekræfter du, at du har læst og er indforstået med den måde, hvorpå Establishment Labs indsamler, behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger, som det beskrives i denne politik om databeskyttelse.

Bemærk, at før du bruger eller indsender personoplysninger på visse dele af webstedet, såsom afsnittet til registrering af implantater, kan du blive bedt om elektronisk at bekræfte, at du forstår og accepterer denne politik om databeskyttelse, ved at markere specifikke felter. Din bekræftende handling ved at markere ethvert af disse felter og din brug af dette websted betyder, at du forstår og giver dit samtykke tilden relevante indsamling, behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i forbindelse med dette felt, og på den måde, som er beskrevet i denne politik om databeskyttelse.

Vores optegnelser over din accept af denne politik om databeskyttelse, datoen herfor og alle fremtidige ændringer af denne politik om databeskyttelse skal betragtes som et endegyldigt og skriftligt bevis for dit samtykke.

Establishment Labs kan ændre denne politik fra tid til anden ved at opdatere denne side og underrette dig via e-mail (når det er relevant eller påkrævet ved lov, og forudsat, at Establishment Labs har din e-mailadresse). Du bør besøge denne side regelmæssigt for at sikre, at du accepterer eventuelle ændringer, som vi har implementeret. Denne politik er gyldig fra den 21. august 2018 (seneste revision).

De personoplysninger, som vi indsamler

Oplysninger, som du giver

Vi kan indsamle de følgende personoplysninger om dig, som du måske giver, når du tilgår eller bruger webstedet:

 • Identifikations- og kontaktoplysninger: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger om dit helbred: at du har et implantat, datoen for indgrebet
 • Oplysninger om dit/dine implantat(er): disses serienummeret
 • Oplysninger om det garantiprogram, som du er tilmeldt, købsdato, typen, startdato og udløbsdato
 • Navnet på den kirurg, som tilser dig

Du kan muligvis beslutte ikke at afgive de oplysninger, der anmodes om i formularerne, eller andre steder på dette websted, men hvis du nægter, er vi muligvis ikke i stand til at udføre de ønskede tjenester, der vedrører oprettelsen af din konto, registreringen af dine implantater og din deltagelse i eventuelle fordelsåprogrammer, samt overholde vores juridiske forpligtelser, og dine oplysninger bliver ikke brugt på den måde, der er beskrevet i dette dokument.

Automatisk indsamling af oplysninger

Under forudsætning af dit samtykke, hvor loven kræver det, kan Establishment Labs og dets tredjepartsleverandører bruge en række forskellige teknologier, som indsamler og giver oplysninger om, hvordan dette websted tilgås og bruges. Sådanne oplysninger kan være din internetbrowsertype, dit operativsystem, din internetudbyder, de websider, du har besøgt, hvor mange gange du har besøgt dem og den tid, du har brugt på dem, demografiske oplysninger om dig (såsom alder, køn, sprog, placering og interesseområder, hvor det er tilgængeligt), og hvilke websider, du besøgte, før du besøger den aktuelle side. Establishment Labs bruger disse oplysninger til at få et bedre indtryk af, hvordan brugerne interagerer med dette websted for derefter at kunne tilpasse og forbedre webstedet. Sådanne oplysninger kan generelt ikke knyttes til dig personligt, men hvis vi kan knytte dem til dig, behandler vi dem som personoplysninger i henhold til denne politik om databeskyttelse.

Visse oplysninger indsamles via cookies. Establishment Labs bruger cookies og lignende teknologier på dette websted, som det fremgår af afsnittet "Sådan bruger vi cookies" nedenfor.

Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag indsamler vi personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger og data i overensstemmelse med betingelserne beskrevet i den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og andre gældende internationale og lokale forskrifter.

Vi har brug for de personoplysninger, der identificeres i afsnittet "De personoplysninger, som vi indsamler" ovenfor for at yde de tjenester, du har anmodet om, overholde vores juridiske forpligtelser, forstå dine behov og give dig bedre service og især af de følgende årsager:

Behandlingens formål Retsgrundlag for behandlingen af "almindelige" eller ikke-særlige kategorier af oplysninger Rets grundlag for behandlingen af særlige kategorier af oplysninger (helbredsrelaterede oplysninger)
Registrering af dit/dine implantat(er) via din konto, herunder intern journalføring, levering af relaterede kundeservices og svar på dine anmodninger – Legitime interesser, som forfølges af Establishment Labs eller af en tredjepart for at udføre og organisere vores forretningsaktiviteter

– Udførelse af den kontrakt, der er indgået mellem dig og Establishment Labs om registrering af dine implantater
- Dit udtrykkelige og frie samtykke
Overholdelse af obligatorisk overvågning af materialer eller andre relevante lovgivningsmæssige krav, herunder for at kontakte dig, hvis der er vigtige sundhedsoplysninger, som vi er juridisk forpligtede til at give dig – Overholdelse af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt

– Beskyttelse af dine vitale interesser
– Af hensyn til almen interesse på området for folkesundhed, såsom at sikre høje standarder for kvalitet og sikkerhed af medicinsk udstyr, på grundlag af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, der foreskriver passende og specifikke foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder som registreret - især tavshedspligt
Deltagelse i de garanti- eller forsikringsprogrammer, som du abonnerer på Udførelse af den kontrakt, der er indgået mellem dig og Establishment Labs om din tilmelding til visse garanti- eller forsikringsprogrammer - Dit udtrykkelige og frie samtykke
For at forbedre vores produkter og services – Legitime interesser, som forfølges af Establishment Labs eller af en tredjepart for at udføre vores forretningsaktiviteter - Dit udtrykkelige og frie samtykke
For at sende dig e-mails om nye produkter, specielle tilbud eller andre oplysninger, som vi tror er interessante for dig, via den e-mailadresse, som du har givet os

Dette er ikke gældende for Belgien
- Dit samtykke til behandlingen af dine data/legitime interesser, som Establishment Labs forfølger for at oplyse vores eksisterende kunder om lignende produkter eller services, som vi udbyder - Dit udtrykkelige og frie samtykke
For at kunne kontakte dig via e-mail, telefon, fax eller post for at udføre markedsundersøgelser eller medicinsk forskning - Dit samtykke til behandlingen af dine data - Dit udtrykkelige og frie samtykke
For at tilpasse (denne applikation/dette websted) til dine interesser – Den legitime interesse, der forfølges af Establishment Labs eller af en tredjepart, i at tilbyde brugeren af (denne applikation/dette websted) en skræddersyet oplevelse - Dit udtrykkelige og frie samtykke

Sådan kan vi dele dine personoplysninger

Til de formål og på det rfetsgrundlag, der er beskrevet i afsnittet "Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag indsamler vi personoplysninger" ovenfor, kan Establishment Labs have brug for at overføre personoplysninger i henhold til det, der beskrives i dette afsnit.

Når det er nødvendigt for at opnå den ovenfor angivne formål kan Establishment Labs dele dine personoplysninger:

 • med dit forudgående (udtrykkelige) samtykke, eller efter din anvisning,
 • mellem ESTA og EDC, når de agerer som fælles dataansvarlige (hvis relevant),
 • med Establishment Labs' tilknyttede virksomheder, primært til forretningsformål og driftsmæssige formål (en liste over Establishment Labs' tilknyttede virksomheder er tilgængelig på https://establishmentlabs.com/),
 • med vores forsikringsudbydere, som beskytter dine oplysninger med samme omhu, og som kun bruger dine personoplysninger som databehandler på vores vegne og i overensstemmelse med vores instrukser,
 • med vores serviceudbydere [som leverer web-relaterede tjenester, datalagring, annonce- eller analysetjenester til os, så vi kan administrere vores webservere og lagre oplysninger på en sikker database eller på drev til backup], som skal beskytter dine oplysninger og kun bruge dine personoplysninger som databehandlere på vores vegne og i overensstemmelse med vores instrukser,
 • når det kræves af loven eller af domstolene eller andre retshåndhævende myndigheder eller retsinstanser i de lande, hvor vi driver forretning.

Ovenstående modtagere kan være placeret i Costa Rica, Belgien, USA, Brasilien, Storbritannien, Sverige, Danmark eller Norge, hvilket omfatter lande uden for EØS, som ikke anses for at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Under alle omstændigheder overfører vi kun personoplysninger til modtagere, der giver et passende niveau af databeskyttelse, eller i overensstemmelse med det, der er tilladt, i henhold til databeskyttelseslove, ved at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder relevante dataoverførselsaftaler baseret på EU-kommissionens standardkontraktsbestemmelser for overførsel af data til tredjelande (artikel 46, stk. 2, litra c), i GDPR afden 25. maj 2018. En kopi af disse passende sikkerhedsforanstaltninger kan findes på privacy@establishmentlabs.com (se yderligere kontaktoplysninger i afsnittet "Sådan kan du kontakte os" nedenfor).

Kun et begrænset antal personer hos Establishment Labs får adgang til personoplysninger om dig, og dette sker altid kun, når der er behov for det.

Personoplysninger om andre personer

Hvis du giver os personoplysninger om andre personer, herunder, men ikke begrænset til din behandlende kirurg, påtager du dig ansvaret for og garanterer, at du har oplyst sådanne personer om vores behandling, brug og overførsel af deres personoplysninger til de formål og på den måde, som det beskrives i denne databeskyttelsespolitik, om deres ret i henhold til beskrivelsen i afsnittet "Hvad er dine rettigheder" nedenfor i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, samt at få deres udtrykkelige samtykke, hvor det er nødvendigt, til behandling og overførsel af deres personoplysninger som beskrevet i denne politik om databeskyttelse.

Sikkerhed

Vi går meget op i at beskytte dine personoplysninger. For at forhindre utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller utilsigtet tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse og beskytte mod enhver anden ulovlig form for behandling af personoplysninger,i henhold til definitionen i relevant databeskyttelseslovgivning har vi indført - og krævet, at tredjepartsleverandører og/eller persondataansvarlige, der behandler personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instrukser indfører - passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og sikre de personoplysninger, som vi indsamler og behandler online eller på anden måde i forbindelse med din brug af dette websted. Både EDC og ESTA (hvis du befinder dig i EU) er ansvarlige for at implementere og vedligeholde sådanne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger, der lagres på deres respektive servere, platforme og systemer.

Bemærk dog, at ingen elektronisk overførsel eller opbevaring af oplysninger er 100 % sikker. På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet for at beskytte personoplysninger om dig, kan vi derfor ikke garantere, at tab, misbrug eller ændring af data aldrig vil forekomme.

Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til andre websteder, som kan være interessante for dig. Når du bruger disse links til at forlade vores websted, skal du dog bemærke, at vi ikke har nogen kontrol over sådanne andre websteder. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for beskyttelse og hemmeligholdelse af oplysninger, som du giver, mens du besøger sådanne websteder, og sådanne websteder er ikke underlagt denne erklæring om databeskyttelse. Du bør udvise forsigtighed og læse erklæringen om databeskyttelse, som er gældende for det pågældende websted.

Så længe kan vi beholde dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt til de heri beskrevne formål, eller som det kræves for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning eller til etablering, udøvelse eller forsvar mod juridiske søgsmål, der i princippet kan være op til 10 år efter afslutningen af dit kontraktforhold med Establishment Labs (hvis nogen), medmindre kortere eller længere opbevaringsperioder er aktuelle i henhold til gældende lov.

Hvilke rettigheder har du?

Du har som person, hvis personoplysninger behandles som beskrevet i denne politik om databeskyttelse, en række rettigheder, som er sammenfattet generelt i overensstemmelse med følgende liste. Bemærk, at din udøvelse af disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser, i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du ønsker at få adgang til personoplysninger om dig selv eller udøve nogen af de rettigheder, der er anført nedenfor, skal du indsende en anmodning til ESTA, der er ansvarlig for at svare på den ved at bruge de kontaktoplysninger, der angives afsnittet "Sådan kan du kontakte os" nedenfor. Alternativt, hvis du er bosiddende i EU, kan du også kontakte EDC på den adresse, som er angivet i introduktionen til denne politik om databeskyttelse, som derefter overfører din anmodning til ESTA.

Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis du har givet dit samtykke til nogen form for behandling af dine personoplysninger, som er beskrevet i denne politik om databeskyttelse, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af oplysningernes behandling inden tilbagetrækningen af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke til brugen af dine sundhedsdata med henblik på udførelsen af en aftale mellem dig og Establishment Labs tilbage, som vedrører dit abonnement på bestemte garanti- eller forsikringsprogrammer, forstås en sådan tilbagetrækning også som et afkald på enhver ret eller ethvert krav, der måtte findes eller eksistere i henhold til et program, en garanti eller forsikring, der kan være blevet ydet, forudsat at de nødvendige oplysninger gives.

Ret til indsigt: Du har ret til at få bekræftelse på, om dine personoplysninger behandles eller ej, og i bekræftende fald har du ret til at anmode om indsigt i sådanne personoplysninger samt andre oplysninger om en sådan behandling, der også er omfattet af denne politik.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig selv eller til at få dem fuldstændiggjort, hvis de er ufuldstændige.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt"): Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at bede os om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller at få dem transmitteret direkte fra os til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din personlige situation, og vi kan blive tvunget til at stoppe behandlingen af dine oplysninger, medmindre vi giver overbevisende legitime grunde til behandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske søgsmål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til formål som direkte markedsføring.

Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik om databeskyttelse, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, som fremgår af afsnittet "Hvilke rettigheder har du?" ovenfor, bedes du kontakte ESTA via e-mail på privacy@establishmentlabs.com eller på kontaktadressen nedenfor: https://motiva.health/support/.

Alternativt, hvis du er bosiddende i EU, kan du også kontakte EDC på den adresse, som er angivet i introduktionen til denne politik om databeskyttelse, som derefter overfører din anmodning til ESTA.

Sådan bruger vi cookies 

Dette websted anvender cookies som beskrevet nedenfor. Ved at klikke på "Jeg accepterer" på dette websteds cookie-banner, giver du dit samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med dine nuværende cookie-indstillinger og i overensstemmelse med denne politik om databeskyttelse og til den underliggende behandling af personoplysninger, medmindre du har deaktiveret cookies i dine browserindstillinger. 

Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies på denne måde, skal du indstille dine browserindstillinger, så de afspejler dette. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og ændre dine valg ved i fremtiden at ændre dine browserindstillinger. Hvis du deaktiverer cookies, kan det påvirke din brugeroplevelse af dette websted. 

Hvad er cookies? 

Cookies er filer eller stykker af information, der kan gemmes på din computer (eller andre internetaktiverede enheder, f.eks. en smartphone eller en tablet), når du besøger dette websted. En cookie indeholder normalt navnet på det websted, som cookien kommer fra, cookiens "levetid" (dvs. hvor længe cookien forbliver på din enhed), og en værdi, som normalt er et tilfældigt genereret, entydigt tal.

Der kan anvendes to typer cookies: "session-cookies" og "vedvarende cookies". Session-cookies slettes automatisk, når du lukker din browser-session. Vedvarende cookies forbliver længere på din enhed, og de forbliver gyldige indtil deres indstillede udløbsdato (medmindre brugeren sletter dem inden udløbsdatoen).

Cookies kan bruges af webservere til at identificere og spore brugere, når de navigerer på forskellige sider på et websted, og til at identificere brugere, som vender tilbage til et websted. Cookies indeholder ingen oplysninger, der identificerer dig personligt [men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan knyttes til de oplysninger, der gemmes i og modtages fra cookies]. 

Til hvilke formål anvender dette websted cookies? 

Mange cookies på dette websted udfører essentielle funktioner eller tjenester, som du har anmodet om, eller som bruges til sikkerhedsmæssige formål, som beskrives nærmere i afsnittet herunder. 

Establishment Labs bruger cookies for at gøre dette websted lettere at bruge. Cookies kan også bruges til at gøre dine fremtidige aktiviteter og oplevelser på dette websted hurtigere. Vi bruger også cookies til at udarbejde anonyme, samlede statistikker, der giver os mulighed for at forstå, hvordan brugerne bruger dette websted, og til at hjælpe os med at forbedre strukturen og indholdet på dette websted (for eksempel ved at overvåge, hvilke funktioner på webstedet der bruges, hvilke sider der besøges, hvor ofte, og hvilke oplysninger der downloades). 

Hvilken type cookies bruger dette websted? 

Tabellen nedenfor sammenfattes de forskellige typer af cookies, som vi bruger på dette websted, sammen med deres respektive formål og varighed. 

 • Funktionscookies
Cookienavn Cookiens formål Cookiens varighed
Banner med cookies Denne cookie anvendes til at kontrollere udseendet af cookiens banner med oplysninger/samtykke. Vedvarende
Cookies til præferencer Denne cookie bruges til at huske en brugers valg vedrørende cookies på webstedet. Vedvarende
Cookies til sprog Denne cookie bruges til at huske en brugers valg af sprog på webstedet. Vedvarende
Landespecifikke cookies Denne cookie bruges til at huske en brugers valg af land/placering (for at gemme den til næste besøg, for eksempel). Vedvarende
Cookies til godkendelse Disse cookies bruges til at identificere unikke besøgende på webstedet. Disse cookies giver os mulighed for at huske brugere, så vi kan give dem adgang til sider, som er personligt tilpasset dem, for eksempel sider til personlige konti. Disse cookies er med til at gøre dit besøg sikkert. Session
 • Analysecookies
Cookienavn Cookiens formål Cookiens varighed
Google Analytics
Cookies med navne, som begynder med _ut
De mest almindelige Google Analytics-cookies er: _utma, _utmb, _utmc og _utm
Google Analytics er en webanalyseservice, som udbydes af Google, Inc. ("Google"). Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om måden, hvorpå de besøgende bruger webstedet. Vi bruger oplysningerne til at oprette rapporter og til at hjælpe med til at forbedre webstedet. Disse cookies indsamler oplysninger i anonym form, herunder antallet af besøgende på siden, hvorfra disse besøgende kom til siden, samt de sider, som de har besøgt.

Du kan finde flere oplysninger på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Vedvarende
 • Cookies fra tredjeparter
Cookienavn Cookiens formål Cookiens varighed
Google Adsense På dette websted viser vi annoncer på baggrund af interessebaserede analyser fra Google Adsense. Disse tilpasses af Google for at afspejle dine interesser. For at bestemme dine interesser kan Google spore din adfærd på tværs af webstedet ved hjælp af cookies. Du kan vise, slette eller tilføje interessekategorier, som er associeret med din browser, ved hjælp af Googles Ads Preference Manager, som er tilgængelig på:  http://www.google.com/ads/preferences/
http://www.google.com/privacy_ads.html
Vedvarende
Cookie til DoubleClick DART Brugen af en DART-cookie gør det muligt at vise brugerne annoncer på baggrund af deres besøg på dette websted og andre websteder på internettet. Brugere kan fravælge brugen af DART cookie ved at besøge politikken om databeskyttelse for Google ad på følgende URL - http://www.google.com/privacy_ads.html Vedvarende
Atlas Ad Serving

aa002
muid

 

 

atlas dmt

Denne cookie bruges til at indsamle oplysninger om markedsføringsaktiviteter og det salg, som udføres på baggrund af denne aktivitet. Vi bruger oplysningerne til at oprette rapporter ogsom en hjælp tilat forbedre webstedet og vores markedsføringsaktiviteter. Disse cookies indsamler oplysninger i en anonym form, herunder antallet af klik på siden fra markedsføringsaktiviteter, hvorfra disse klik kom, samt antallet af salg.

Bruges til at tilpasse websider til hver brugers præferencer, indsamle demografiske oplysninger om, hvor mange brugere der besøger siden, og hvor lang tid de bruger på at vise den. De bruges også til at overvåge, hvilke bannere der vises for brugeren, og hvor længe.

Du kan finde flere oplysninger på: http://atlassolutions.com/privacy-policy

Vedvarende

Når du besøger dette websted, kan du modtage cookies fra tredjeparters websteder eller domæner. Vi kontrollerer ikke placeringen af disse cookies, og du bør kontrollere den relevante tredjeparts websted for at få flere oplysninger om disse cookies. Den relevante tredjepart er ansvarlig for at give dig oplysninger om de cookies, som de placerer, og for at indhente dit samtykke, før de placerer cookies på din enhed. 

Hvordan kan du kontrollere, slette eller trække dit samtykke til brugen af cookies tilbage? 

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til vores brug af cookies på dette websted tilbage, eller hvis du ønsker at slette eller kontrollere placeringen af cookies på din computer, kan du ændre dine browserindstillinger, så browseren blokerer cookies eller advarer dig, når cookies sendes til din enhed. Der findes flere måder at administrere cookies på. Du kan læse mere om, hvordan du justerer eller ændrer browserens indstillinger, på:

Hvis du deaktiverer de cookies, som dette websted bruger, kan det påvirke din oplevelse af webstedet - for eksempel kan du muligvis ikke besøge visse områder af webstedet, eller du modtager muligvis ikke personligt tilpassede oplysninger, når du besøger webstedet. 

Du kan også slette cookies, som allerede er lagret på din computer. 

Igen kan dette have negative konsekvenser for din brug af mange websteder.