Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

BAKGRUND:

Establishment Labs (”ESTA, vi, oss, vår”) är införstådda med att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används. Vi respekterar och värdesätter alla våra kunders, klienters och webbplatsbesökares integritet och samlar endast in och använder personuppgifter på ett lagligt och transparent sätt, i enlighet med vårt integritetsmeddelande som du hittar här: https://motiva.health/privacy-policy/. Som ”registrerad person” har du ett antal rättigheter enligt lagen med avseende på vår användning av dina personuppgifter. Dessa rättigheter återges häri, förklaras i tydliga termer, och riktlinjer för hur man utövar dem ges.

1. Information om oss

Establishment Labs® S.A.
Coyol Free Zone, B15
Alajuela, Costa Rica
+506 2434-2400

European Distribution Center Motiva BV
Nijverheidsstraat 96
2160 Wommelgem
Belgium
VAT BE 0881.512.541 RPM/RPR Antwerp
+32 3 432 41 70

2. Vad omfattas av denna policy?

Enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive nyckellagstiftning såsom Storbritanniens GDPR och Data Protection Act 2018 och eventuell efterföljande lagstiftning, (sammantaget ”Dataskyddslagstiftningen”) har individer viktiga rättigheter utformade för att skydda dem och deras personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter definieras av Dataskyddslagstiftningen som ”all information som rör en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom hänvisning till en identifierare”.

I enklare ordalag är personuppgifter all information om dig som kan användas för att identifiera dig. Personuppgifter omfattar uppenbar information som ditt namn och dina kontaktuppgifter, men de omfattar också mindre uppenbar information såsom identifieringsnummer, elektronisk platsdata och andra onlineidentifierare. De personuppgifter som vi använder anges i vårt integritetsmeddelande.

4. Vilka är mina rättigheter? (Sammanfattning)

Dataskyddslagstiftningen anger dina viktigaste rättigheter som ”registrerad person” enligt följande:

 1. Rätten att bli informerad.
 2. Rätten till tillgång.
 3. Rätten till rättelse.
 4. Rätten till radering.
 5. Rätten att begränsa behandlingen.
 6. Rätten till dataportabilitet.
 7. Rätten att göra invändningar.
 8. Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering.

dpo@establishmentlabs.com.

5. Rätten att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Informationen vi tillhandahåller måste innehålla uppgifter om syftet eller ändamålen för vilka dina uppgifter används, hur länge vi behåller dem och vem (om någon) de kommer att delas med.

Denna viktiga integritetsinformation finns i vårt Integritetsmeddelande. Ytterligare information om dina rättigheter finns också här, i denna Policy.

Om vi samlar in data direkt från dig tillhandahålls denna integritetsinformation vid tidpunkten för insamlingen. Vi ber dig då att läsa vårt integritetsmeddelande och ge ditt samtycke för att indikera att du har läst det och godkänt det när du besöker vår webbplats eller när du registrerar dig för ett konto.

6. Rätten till tillgång

Denna rättighet, som även kallas den registrerades rätt till tillgång, ger dig rätt att få en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig samt annan stödjande information.

Rättigheten är utformad för att hjälpa dig förstå hur och varför vi använder dina uppgifter, och för att kontrollera att vi använder dem lagligt.

Du kan utöva denna rättighet genom att göra en begäran om tillgång. En begäran om tillgång kan göras muntligen eller skriftligen. Ju mer information du kan ge, desto lättare blir det för oss att svara snabbt. Det finns egentligen inget föreskrivet format för sådana begäranden men här finns ett tillgängligt formulär för begäran om tillgång https://establishment-labs.privacy.saymine.io/Motiva som du kan använda för att göra din begäran om tillgång, eller så kan du skicka din begäran till dpo@establishmentlabs.com.

Vi är enligt lag skyldiga att svara på en begäran om tillgång inom en kalendermånad efter mottagandet (eller, om vi begär bevis på identifiering eller någon avgift (se nedan), inom en kalendermånad efter mottagandet av det). Vi kan också behöva be dig om ytterligare information för att förstå omfattningen och arten av din begäran, och om vi gör det kommer tidsgränsen för vårt svar att pausas tills du tillhandahåller det nödvändiga förtydligandet. I vissa begränsade fall, till exempel när din begäran är komplex eller om du har gjort flera begäranden, så kan denna period förlängas med upp till två månader. Du kommer emellertid att hållas informerad hela tiden.

Det tillkommer normalt ingen avgift för en begäran om tillgång. För ”uppenbart ogrundade eller överdrivna” begäranden har vi emellertid rätt att ta ut en ”rimlig avgift” som täcker våra kostnader. Alternativt, under vissa begränsade omständigheter, kan vi tillåtas att avslå din begäran.

7. Rätten till rättelse

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade, eller ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Som en ”personuppgiftsansvarig” ska vi vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi har är korrekta och vid behov hålls uppdaterade. Din rätt till rättelse är nära knuten till denna skyldighet.

Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss och be att dina uppgifter korrigeras om du anser att de är felaktiga, inaktuella eller ofullständiga. Du kan också uppdatera dina personuppgifter hos oss genom att logga in på ditt konto på vår webbplats och uppdatera information.

8. Rätten till radering

Denna rättighet kallas även för ”rätten att bli glömd”, och ger dig rätt att få dina personuppgifter raderade (eller på annat sätt bortskaffade om de till exempel förvaras i pappersregister snarare än elektroniskt).

Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss och be om att dina uppgifter raderas.

Observera att rätten till radering inte är en absolut rättighet och det finns vissa omständigheter som anges i dataskyddslagstiftningen där rätten inte gäller. Till exempel kan vi inte följa din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om någon av dessa omständigheter gäller så förklarar vi varför dina personuppgifter inte kan raderas när vi svarar på din begäran om radering.

9. Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära begränsning eller försvårande av användningen av dina personuppgifter. I praktiken är detta ett alternativ till att få dina personuppgifter raderade. Det innebär att du kan begränsa det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter, samtidigt som du tillåter oss att behålla dem.

Observera att rätten att begränsa behandlingen inte är en absolut rättighet och endast gäller under vissa omständigheter enligt följande:

 1. Du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter och vi verifierar riktigheten av dem.
 2. Dina personuppgifter har behandlats olagligt och du vill att vi begränsar behandlingen istället för att radera dina personuppgifter.
 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver att vi behåller dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
 4. Du har utövat din rätt att invända (se del 10 nedan), och vi överväger om våra legitima skäl för att behandla dina personuppgifter åsidosätter din rätt att invända mot att vi använder dem.

När behandlingen är begränsad kan vi inte göra något med dina personuppgifter annat än att lagra dem, om vi inte har ditt samtycke till det eller om inte något av följande gäller:

 1. Vi behöver använda dina personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 2. Vi behöver använda dina personuppgifter för att skydda en annan persons rättigheter.
 3. Viktiga skäl av allmänintresse motiverar att använda dem.

Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss och be att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

10. Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter antingen med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal mellan oss, och vi använder automatiserade metoder för behandling (dvs. inte använder pappersfiler), har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt använt format för användning med en annan organisation. Du kan också begära att vi skickar dina personuppgifter direkt till en annan organisation.

Denna rättighet är utformad för att göra det möjligt för dig att enkelt flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter från en organisations IT-system till en annan organisations IT-system på ett säkert sätt, utan att det påverkar användbarheten.

Observera att denna rättighet endast gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss. Detta inkluderar information i ditt konto eller din profil samt data som vi kan erhålla utifrån din aktivitet på vår webbplats, såsom användningshistorik och andra faktorer såsom platsdata. Det inkluderar inte ytterligare data som vi kan skapa baserat på de uppgifter du har tillhandahållit eller data som har anonymiserats. I vissa fall kan fler personuppgifter som rör dig vara tillgängliga under din rätt till åtkomst (se del 6 ovan).

Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss och antingen be om en kopia av dina personuppgifter för användning med en annan organisation, eller om att dina personuppgifter ska överföras till den organisationen.

11. Rätten att göra invändningar

Om vi behandlar dina personuppgifter antingen på grundval av våra ”berättigade intressen” eller i utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse, har du rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har också absolut rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål är din rätt att göra det absolut och vi har inga skäl att neka.

Om du invänder mot att vi använder dina personuppgifter antingen på grundval av våra ”legitima intressen” eller i utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse, behöver du veta att din rätt att göra det inte är absolut. När du gör din begäran om att utöva denna rätt, måste du ange specifika skäl för din invändning baserat på din specifika situation. Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter om vi kan visa tvingande legitima skäl som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Ytterligare begränsningar gäller om dina personuppgifter behandlas för forskningsändamål.

Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss och ange din invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för det eller de relevanta ändamålen, och ge en förklaring om det behövs (se föregående stycke).

12. Automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)

Vi utför visst automatiserat beslutsfattande (dvs. beslut som fattas med enbart automatiserade medel, utan mänsklig inblandning) med dina personuppgifter, enligt beskrivningen i vårt Integritetsmeddelande.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, där det beslutet ger rättsliga eller liknande betydande effekter.

Du har rätt att överklaga beslut fattade på detta sätt och kan:

 1. Begära mänsklig inblandning.
 2. Uttrycka dina egna synpunkter.
 3. Få en förklaring från oss om beslutet och bestrida det.

Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss och ange att du vill fråga om eller ifrågasätta ett beslut som fattats med dina personuppgifter på enbart automatiserade sätt, och tala om för oss vilket av ovanstående (a, b och/eller c) du vill göra (se föregående stycke).

13. Utöva dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad person ska du kontakta dataskyddsombudet: dpo@establishmentlabs.com.

När du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter, beskriv vilka rättigheter du utövar enligt ovan.

14. Bekräftelse och svar

Vi svarar alltid snabbt på begäranden om att utöva någon rättighet i förhållande till personuppgifter. Vi bekräftar mottagandet utan onödigt dröjsmål samt ger ett fullständigt svar på begäran så snabbt som möjligt. Normalt, som nämnts ovan, sker detta inom en kalendermånad efter mottagandet av begäran. Om det behövs ytterligare tid kontaktar vi dig inom den första kalendermånaden för att förklara varför en fördröjning är nödvändig.

15. Din rätt att klaga

Om du har anledning att klaga på vår användning av dina personuppgifter, eller om vår hantering av din begäran att utöva dina rättigheter enligt denna Policy, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i din region.

Vi välkomnar emellertid möjligheten att lösa dina problem, så vår uppmaning till dig är att först kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan i del 13.

16. Ändringar av denna policy

Vi kan komma att ändra denna Policy från tid till annan. Detta kan vara nödvändigt till exempel om lagen ändras, eller om vi ändrar vår verksamhet på ett sätt som påverkar personuppgiftsskyddet. Policyn kommer även att granskas och revideras regelbundet, åtminstone årligen. Eventuella ändringar görs tillgängliga på motiva.health. Policyn granskades senast den 6 februari 2023 och uppdaterades senast den 6 februari 2023.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.