Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy distribueras till dig av Establishment Labs, som har sin registrerade adress på Coyol Free Zone, Building B25, Alajuela, Costa Rica (individuellt “ESTA“), och beskriver hur ESTA arbetar som personuppgiftsansvarig, och skyddar alla personuppgifter som du ger till eller som på annat sätt behandlas av Establishment Labs när du använder denna webbplats https://motiva.health.

Om du befinner dig inom EU, observera att European Distribution Center Motiva BVBA, med registrerad adress på Sint-Jansveld 11 bus A, 2160 Wommelgem, Belgien, MOMS-REG 0881.512.541 RPM/RPR Antwerpen (individuellt “EDC“), utför ovanstående behandling som gemensam personuppgiftsansvarig (och gemensamt bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av dina personuppgifter) med ESTA och agerar som ESTA:s representant i EU.

ESTA, tillsammans med EDC i förekommande fall, kallas hädanefter “Establishment Labs“, “vi“, “oss” eller “vår“.

 

Alla personuppgifter lagras i en säker databas.

Establishment Labs har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Om vi ber dig att lämna vissa personuppgifter (dvs. eventuell information som rör identifierade eller identifierbara individer) när du använder denna webbplats, kan du vara säker på att de endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy beskriver de typer av personuppgifter vi samlar in på denna webbplats, för vilka ändamål vi använder sådana personuppgifter, med vilka vi kan dela uppgifterna, och de rättigheter och val som är tillgängliga för dig angående vår användning av dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver också hur dina personuppgifter är säkrade och hur du kan kontakta oss om våra sekretessrutiner.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder eller skickar in några personuppgifter på denna webbplats.

Genom att komma åt och använda denna webbplats bekräftar du att du har läst och att du förstår hur Establishment Labs samlar in, bearbetar, använder och lämnar ut dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Observera att innan du använder eller skickar in personuppgifter på vissa delar av denna webbplats, till exempel Implantatregistreringssektionen, kan du bli ombedd att elektroniskt bekräfta din förståelse och acceptans av denna sekretesspolicy genom att markera specifika rutor. Din bekräftande åtgärd att markera någon av dessa rutor och din användning av denna webbplats innebär att du förstår – och samtycker till – relevant insamling, behandling, användning och överföring av dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i förhållande till denna ruta och på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra register över ditt godkännande av denna sekretesspolicy, datum för detta, och alla framtida ändringar av denna sekretesspolicy, ska betraktas som avgörande och skriftligt bevis på ditt samtycke.

Establishment Labs kan ändra denna policy då och då genom att uppdatera denna sida och meddela dig via e-post (i förekommande fall eller som krävs enligt lag och i den mån Establishment Labs har din e-postadress). Du bör kontrollera denna sida då och då för att se till att du håller med eventuella ändringar som genomförts. Denna policy gäller från 21 augusti 2018 (senaste revideringen).

Vilka personuppgifter vi samlar in

Information du lämnar

Vi kan samla in följande personuppgifter om dig som du kan tillhandahålla när du besöker eller använder denna webbplats:

 • Identifiering och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Uppgifter om din hälsa: det faktum att du är utrustad med ett implantat, operationsdatum
 • Uppgifter om ditt/dina implantat: dess serienummer
 • Uppgifter om garantiprogrammet du prenumererar på, inköpsdatum, typ, startdatum, utgångsdatum
 • Namn på din kirurg

Du kan besluta att inte lämna den information som begärs i formulären eller annanstans på denna webbplats, men om du vägrar kanske vi inte kan ge dig de begärda tjänsterna i samband med skapandet av ditt konto, registrering av dina implantat, och ditt deltagande i eventuella förmåner, samt att följa våra juridiska skyldigheter, och dina uppgifter kommer inte att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument.

Automatisk Informationsinsamling

Med förbehåll för ditt samtycke om det krävs enligt lag, kan Establishment Labs och dess tredjepartsleverantörer använda en mängd olika tekniker som samlar in och ger information om hur denna webbplats nås och används. Sådan information kan bestå av din webbläsartyp, operativsystem, internettjänstleverantör, webbsidor du visade, den tid du tittade på dem och hur länge, demografisk information om dig (som din ålder, kön, språk, plats och intresseområden, där tillgängligt) och vilka webbsidor du tittat på innan du tittar på den aktuella sidan. Establishment Labs använder denna information för att få en bättre uppfattning om hur användarna interagerar med denna webbplats och sedan skräddarsy och förbättra denna webbplats därefter. Sådan information kan i allmänhet inte kopplas till dig individuellt, men om vi kan länka den till dig behandlar vi den som dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Viss information samlas in med hjälp av cookies. Establishment Labs använder cookies och liknande tekniker på denna webbplats som beskrivs i avsnittet “hur vi använder cookies” nedan.

För vilka ändamål och på grundval av vilka rättsliga grunder vi samlar in personuppgifter

Vi kommer att använda dina personuppgifter och din information i enlighet och i överensstämmelse med villkoren som beskrivs i den Allmänna Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 från den 27 April 2016 och andra tillämpliga internationella och lokala föreskrifter.

Vi behöver de personuppgifter som identifieras i avsnittet “Vilka personuppgifter vi samlar in” ovan för att förse dig med de tjänster du begärt, uppfylla våra juridiska skyldigheter, förstå dina behov och ge dig bättre service, och i synnerhet av följande skäl:

Ändamål för behandling Rättsliga grunder för behandling av “standard” eller icke-särskilda kategorier av uppgifter Rättsliga grunder för behandling av särskilda kategorier av uppgifter (hälsorelaterade uppgifter)
Registrering av implantatet/implantaten via ditt konto, inklusive intern registrering, tillhandahållande av relaterade kundtjänster och svar på dina önskemål

– Legitima intressen som eftersträvas av Establishment Labs eller av en tredje part för att utföra och organisera vår affärsverksamhet
– Utförande av det avtal som ingåtts mellan dig och Establishment Labs som rör registrering av dina implantat

– Ditt uttryckliga och fria samtycke

Efterlevnad av obligatorisk materiovigilans eller andra tillämpliga rättsliga krav, inklusive att kontakta dig om det finns någon viktig hälsoinformation som vi är juridiskt skyldiga att ge dig

– Efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi är föremål för

– Skydd av dina vitala intressen
– Av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet, såsom att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för medicintekniska produkter, på grundval av EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, som föreskriver lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter – särskilt tystnadsplikt
Deltagande i garanti- eller försäkringsprogram som du prenumererar på Fullgörande av det avtal som ingåtts mellan dig och Establishment Labs avseende din prenumeration på bestämda garanti- eller försäkringsprogram – Ditt uttryckliga och fria samtycke
För att förbättra våra produkter och tjänster – Legitima intressen som eftersträvas av Establishment Labs eller av en tredje part för att utföra vår affärsverksamhet – Ditt uttryckliga och fria samtycke
För att skicka e-post om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror att du kan vara intresserad av, med hjälp av den e-postadress som du har tillhandahållit
 Detta är inte tillämpligt för Belgien – Ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter/legitima intressen som eftersträvas av Establishment Labs för att informera våra befintliga kunder om liknande produkter eller tjänster vi tillhandahållit – Ditt uttryckliga och fria samtycke
Kontakta dig via e-post, telefon, fax eller e-post för marknadsundersökningar eller medicinska forskningsändamål – Ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter – Ditt uttryckliga och fria samtycke
Att anpassa (denna applikation/denna webbplats) enligt dina intressen – Legitima intressen som eftersträvas av Establishment Labs eller av en tredje part i att erbjuda en skräddarsydd upplevelse till användarna av (denna applikation/denna webbplats) – Ditt uttryckliga och fria samtycke

Hur vi kan dela personuppgifter

För de ändamål och på grundval av de rättsliga grunder som beskrivs under avsnittet “För vilka ändamål och på grundval av vilka rättsliga grunder vi samlar in personuppgifter” ovan, kan Establishment Labs behöva lämna ut och överföra personuppgifter enligt vad som beskrivs i detta avsnitt.

När så krävs för att uppnå ovanstående ändamål kan Establishment Labs dela personuppgifter:

 • med ditt tidigare (uttryckliga) samtycke eller som du anvisar;
 • mellan ESTA och EDC, i egenskap av gemensam personuppgiftsansvarig (i förekommande fall);
 • med partnerbolag till Establishment Labs, främst för affärs- och verksamhetsändamål (en lista över Establishment Labs partnerföretag finns på https://establishmentlabs.com/);
 • med våra försäkringsgivare, som ska skydda din information med samma omsorg och endast använda dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner;
 • med våra tjänsteleverantörer [som tillhandahåller webbrelaterade, datalagrings-, reklam- eller analystjänster till oss så att vi kan administrera webbservrar och lagra information på en säker databas eller på säkerhetskopieringsdiskar], som ska skydda din information och endast använda dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner;
 • när det så krävs enligt lag eller av domstolar eller andra brottsbekämpande myndigheter eller rättsväsende myndigheter i de länder där vi har verksamhet.

Ovanstående mottagare kan vara belägna i Costa Rica, Belgien, USA, Brasilien, Storbritannien, Sverige, Danmark eller Norge, vilket innefattar länder utanför EES som inte anses ge en adekvat skyddsnivå. I vilket fall som helst kommer vi endast att överföra personuppgifter till mottagare som tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd eller enligt vad som tillåts enligt dataskyddslagar genom att genomföra lämpliga skyddsåtgärder, inklusive relevanta avtal om dataöverföring som bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredjepartsländer (Artikel 46, 2., (c) i den Allmänna Dataskyddsförordningen 25 maj 2018. En kopia av dessa lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas från privacy@establishmentlabs.com (se ytterligare kontaktuppgifter i avsnittet “Så kontaktar du oss” nedan).

Endast ett begränsat antal personer inom Establishment Labs kommer att få tillgång till personuppgifter om dig vid behov.

Personuppgifter om andra personer

Om du förser oss med personuppgifter om andra personer, inklusive men inte begränsat till din behandlande kirurg, åtar du dig och garanterar att du har informerat sådana personer om behandling, användning och överföring av deras personuppgifter av oss för de ändamål och på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, om deras rätt enligt beskrivningen i avsnittet “Vilka är dina rättigheter” nedan i enlighet med gällande dataskyddslagar, samt att få deras uttryckliga samtycke, vid behov, till behandling och överföring av deras personuppgifter enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.

Säkerhet

Vi är hängivna vår föresats att se till att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse och mot all annan olaglig form av behandling av personuppgifter enligt definitionen i tillämpliga dataskyddslagar har vi infört – och krävt att alla tredjepartsleverantörer och/eller personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner inför – lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra de personuppgifter vi samlar in och behandlar online eller på annat sätt i samband med din användning av denna webbplats. Både EDC och ESTA (om du befinner dig i EU) ansvarar för att genomföra och upprätthålla sådana säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som lagras på deras respektive servrar, plattformar och system.

Observera dock att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100% säker. Därför kan vi, trots de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda personuppgifter om dig, inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av data aldrig kommer att inträffa.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte vara ansvariga för skydd och integritet av eventuell information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser styrs inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och läsa sekretesspolicyn som gäller för Webbplatsen i fråga.

Hur länge vi kan lagra personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för de ändamål som anges häri, eller som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lag eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, som i princip kan vara upp till 10 år efter utgången av ditt avtalade förhållande med Establishment Labs (om något), om inte kortare eller längre lagringsperioder gäller enligt tillämplig lag.

Vilka är dina rättigheter?

Du som person vars personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy har ett antal rättigheter som sammanfattas i breda termer enligt följande lista. Observera att utövandet av dessa rättigheter omfattas av vissa krav och villkor som anges i tillämplig lag.

Om du vill få tillgång till personuppgifter om dig själv eller utöva någon av de rättigheter som anges nedan, vänligen skicka en begäran till ESTA, som ansvarar för att svara på den, genom att använda kontaktuppgifterna som anges i avsnittet “Hur du kontaktar oss” nedan. Alternativt, om du befinner dig i EU, kan du också kontakta EDC på den adress som nämns i introduktionen av denna sekretesspolicy, som sedan kommer att överföra din begäran till ESTA.

Rätt att återkalla samtycke: om du har gett ditt samtycke till någon personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna sekretesspolicy kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Om du återkallar ditt samtycke till användningen av dina hälsorelaterade data i syfte att fullgöra ett avtal mellan dig och Establishment Labs som rör din prenumeration på bestämda garanti- eller försäkringsprogram, kommer ett sådant återkallande också att förstås som ett avstående från all rättighet eller anspråk som finns eller kan existera på något program, garanti eller försäkring som kan ha beviljats under förutsättning att den nödvändiga informationen tillhandahålls.

Rätt till tillgång: du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte, och i så fall att begära tillgång till sådana personuppgifter samt annan information om sådan behandling som också finns i denna policy.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade eller kompletterade om de är ofullständiga.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”): du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen: du har rätt att begära av oss att vi begränsar vårt sätt att använda dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet: du har rätt att ta emot de personuppgifter du lämnat, i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller att få dem överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, av skäl som hänför sig till din situation, och vi kan behöva sluta behandla dina uppgifter om vi inte påvisar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, eller vill utöva dina rättigheter som identifierats under avsnittet “Vilka är dina rättigheter?” ovan, vänligen kontakta ESTA via e-post på privacy@establishmentlabs.com eller på kontaktadressen nedan: https://motiva.health/support/.

Alternativt, om du befinner dig i EU, kan du också kontakta EDC på den adress som nämns i introduktionen av denna sekretesspolicy, som sedan kommer att överföra din begäran till ESTA.

Hur vi använder cookies 

Denna webbplats använder cookies enligt beskrivningen nedan. Genom att klicka på “Jag godkänner” på denna webbplats cookieavisering samtycker du till vår användning av cookies i linje med din nuvarande cookieinställning och i enlighet med denna sekretesspolicy och den underliggande personuppgiftsbehandlingen, om du inte har inaktiverat cookies i din webbläsares inställningar. 

Om du inte godkänner vår användning av cookies på detta sätt bör du ställa in dina webbläsarinställningar i enlighet med detta. Du kommer alltid att kunna dra tillbaka ditt samtycke och ändra ditt val genom att ändra dina webbläsarinställningar i framtiden. Om du inaktiverar cookies kan detta påverka din användarupplevelse på denna webbplats. 

Vad är cookies? 

Cookies är filer eller bitar av information som kan lagras på din dator (eller andra Internetaktiverade enheter, till exempel en smartphone eller surfplatta) när du besöker denna webbplats. En cookie kommer vanligtvis att innehålla namnet på den webbplats från vilken cookien har kommit ifrån, cookiens “livstid” (dvs. hur länge cookien kommer att finnas kvar på din enhet) och ett värde, vilket vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer. 

Två typer av cookies kan användas: “sessionscookies” och “beständiga cookies”. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av din webbsession. Beständiga cookies sparas längre på din enhet, och kommer att förbli giltiga fram till dess angivna utgångsdatum (om de inte tas bort av användaren före utgångsdatum). 

Cookies kan användas av webbservrar för att identifiera och spåra användare när de navigerar olika sidor på en webbplats och identifiera användare som återvänder till en webbplats. Cookies innehåller inte någon information som identifierar dig personligen [men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till den information som lagras i och erhålls från cookies]. 

För vilka ändamål använder denna webbplats cookies? 

Många cookies på denna webbplats utför viktiga funktioner eller tjänster som du har begärt eller används för säkerhetsändamål, som beskrivs närmare i avsnittet nedan. 

Establishment Labs använder cookies för att göra denna webbplats enklare att använda. Cookies kan också användas för att påskynda dina framtida aktiviteter och upplevelser på denna webbplats. Vi använder också cookies för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder denna webbplats och för att hjälpa oss att förbättra strukturen och innehållet på denna webbplats (till exempel genom att övervaka vilka funktioner på denna webbplats som används, vilka sidor besöks, hur ofta och vilken information som hämtas). 

Vilka typer av cookies använder denna webbplats? 

I tabellen nedan sammanfattas de olika typer av cookies vi använder på denna webbplats, tillsammans med deras respektive syften och varaktighet. 

 • Funktionella Cookies
Cookie-namn Syftet med cookien Varaktigheten av cookien
Cookieavisering Denna cookie används för att kontrollera utseendet på cookiens information/samtyckesavisering Beständig
Preferenscookie Denna cookie används för att komma ihåg användarens val om cookies på webbplatsen. Beständig
Språkcookie Denna cookie används för att komma ihåg användarens språkval på webbplatsen. Beständig
Landcookie Den här cookien används för att komma ihåg en användares val av land/plats (för att lagra det inför nästa besök, till exempel). Beständig
Autensieringscookie Dessa cookies används för att identifiera unika besökare på webbplatsen. Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg användare så att vi kan ge användarna tillgång till sidor som är personliga för dem, till exempel personliga kontosidor. Dessa cookies hjälper till att hålla ditt besök säkert. Session
 • Analytics-cookies
Cookie-namn Syftet med cookien Varaktigheten av cookien
Google Analytics

Cookies med namn bsom börjar _ut

Vanliga Google Analytics-cookies är, _utma, _utmb, _utmc, och _utm

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och de besökta sidorna.

Mer information finns på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Beständig
 • Cookies Från Tredje Part
Cookie-namn Syftet med cookien Varaktighet av cookien
Google Adsense Vi publicerar intressebaserade annonser via Google Adsense på denna webbplats. Dessa skräddarsys av Google för att återspegla dina intressen. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende över hela webben med hjälp av cookies. Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är associerade med din webbläsare med Googles Ads Preference Manager, som finns på: http://www.google.com/ads/preferences
/http://www.google.com/privacy_ads.html  Beständig
DoubleClick DART-cookie Användning av DART-cookien gör det möjligt att visa annonser för användare baserat på deras besök på denna webbplats och andra webbplatser på Internet. Användare kan välja bort användningen av DART-cookien genom att besöka Googles annons- och innehållsnätverks sekretesspolicy på följande webbadress: http://www.google.com/privacy_ads.html Beständig
Atlas Ad Serving

aa002
muid

 

 

atlas dmt8

Denna cookie används för att samla in information om marknadsföringsaktiviteten och den försäljning som uppstår av denna aktivitet. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och bidra till att förbättra denna webbplats och marknadsföringsaktivitet. Dessa cookies samlar in information i en anonym form, inklusive antalet klick till webbplatsen från marknadsföringsaktiviteter, varifrån klicken har kommit och antalet försäljningar.

De används för att anpassa webbsidor till varje användares preferenser, samla demografisk information om hur många användare som besöker sidan och hur länge de spenderar på att visa den, övervaka vilka banners som visas för användaren och hur länge.

Mer information finns på: http://atlassolutions.com/privacy-policy

Beständig

När du besöker denna webbplats kan du få cookies från tredje parts webbplatser eller domäner. Vi kontrollerar inte placeringen av dessa cookies och du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för mer information om dessa cookies. Den relevanta tredje parten är ansvarig för att ge dig information om de cookies de placerar och få ditt samtycke innan de placerar cookies på din enhet. 

Hur kan du kontrollera, ta bort eller återkalla ditt samtycke till användning av cookies? 

Om du vill återkalla ditt samtycke till vår användning av cookies på denna webbplats, eller om du vill ta bort eller kontrollera placeringen av cookies på din dator, kan du ändra dina webbläsarinställningar för att blockera cookies eller för att varna dig när cookies skickas till din enhet. Det finns ett antal sätt att hantera cookies. Läs mer om hur du justerar eller ändrar webbläsarens inställningar på: 

Om du inaktiverar de cookies som denna webbplats använder, kan detta påverka din upplevelse på denna webbplats – till exempel kanske du inte kan besöka vissa delar av denna webbplats eller kanske inte får personlig information när du besöker denna webbplats. 

Du kan också ta bort cookies som redan lagrats på din dator. 

Återigen kan detta ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. 

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.