Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

Observera att om du är en befintlig kund eller leverantör till ESTABLISHMENT LABS, är dessa villkor inte avsedda att ersätta eller ändra dem som ingår i ditt kund- eller leverantörsavtal. I händelse av inkonsekvens kommer villkoren för ditt skriftliga avtal att råda över de som finns häri. Alla ESTABLISHMENT LABS-produkter och tjänster kan också omfattas av separata villkor som reglerar deras användning.

ESTABLISHMENT LABS förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Din användning av denna Webbplats efter en sådan förändring utgör ditt godkännande att följa och vara bunden av detta avtal enligt de revideringar som skett. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att granska detta avtal varje gång du använder den här Webbplatsen. Detta avtal reviderades senast den 20 juni 2017.

Tillgängligheten av Webbplatsen och Internationella användare

Webbplatsen administreras av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc., och dess innehåll (“Innehållet”) är utformat att följa lokala tillämpliga lagar och förordningar. Tillgång till Webbplatsen och innehållet kanske inte är lagligt av vissa personer eller i vissa länder. Om du öppnar denna Webbplats från utanför USA gör du det på egen risk och ansvarar för att lagarna i din jurisdiktion efterföljs. Material som publiceras på denna Webbplats kan hänvisa till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i ditt land. Kontakta ditt lokala ESTABLISHMENT LABS-kontor för mer information. Dessutom påstår inte ESTABLISHMENT LABS att materialet på Webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför USA och att anskaffa sig dem från länder där dess Innehåll är olagligt är förbjudet. Du bör inte uppfatta något på Webbplatsen som en uppmaning eller förespråkande av någon produkt eller för användning av någon produkt som inte är auktoriserad av lagarna och förordningarna i det land där du befinner dig.

Denna Webbplats är inte en källa till medicinsk rådgivning.

Innehållet på denna Webbplats presenteras i sammanfattande form, är av allmän typ, och tillhandahålls endast för informationsändamål; det är varken avsett eller rekommenderat som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Du bör inte använda Innehållet på denna Webbplats för att diagnostisera ett hälso-/fitness problem eller sjukdom, eller som en rekommendation. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om något medicinskt sjuktillstånd eller behandling. Ingenting på denna Webbplats är avsett att vara för medicinsk rådgivning. Bortse aldrig från medicinsk rådgivning eller dröj med att söka rådgivning på grund av något du har läst på denna Webbplats.

Upphovsrätt och Begränsning av användning

Ingen användning bör göras av material på denna Webbplats, förutom vad som uttryckligen godkänts av detta avtal. Allt Webbplatsinnehåll, inklusive urval, arrangemang och utformning av innehåll ägs antingen av ESTABLISHMENT LABS eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar, inklusive Sui generis-rättigheter som rör skydd av databaser. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller på något sätt distribuera något innehåll, helt eller delvis, inklusive eventuell kod och programvara. Du kan ladda ner innehåll från Webbplatsen för din egen personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att innehållet inte ändras på något sätt och att du behåller alla upphovsrätts- och andra äganderättsmeddelanden och du inkluderar frasen, “används med tillstånd av Establishment Labs” när du visar eller på annat sätt använder Innehållet.

Förfaranden för påstådda Upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber er att göra detsamma. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen tillhandahåll vårt Juridiska och Överensstämmelseteam (e-post: privacy@establishmentlabs.com) följande information:

  • en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset;
  • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du hävdar har kränkts;
  • en beskrivning av var det material som du hävdar gör intrång finns på Webbplatsen;
  • din adress, telefonnummer och e-postadress;
  • ett uttalande av dig om att du har god tro om att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess representant eller lagen;
  • ett uttalande av dig, gjort under risk för påföljder för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller vederbörligen bemyndigad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Varumärkesanteckning

Alla varumärken, servicemärken och logotyper som visas på denna Webbplats (“Varumärken”) är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör ESTABLISHMENT LABS, dess partners eller tredje part. Ingenting som finns på denna Webbplats bör tolkas som beviljande, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rätt i och till Varumärkena utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ESTABLISHMENT LABS eller tillämplig tredje part. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal är all användning av varumärkena som finns på Webbplatsen strängt förbjuden. Observera att namnen på de företag och produkter som nämns på denna Webbplats kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Nedan följer en fullständig förteckning över varumärken som tillhör ESTABLISHMENT LABS för varje verksamhetssegment.

ESTABLISHMENT LABS Varumärken

Offentlig och oefterfrågad Information

Denna Webbplats kan erbjuda möjligheter att ge ESTABLISHMENT LABS feedback om denna Webbplats och våra produkter och andra oefterfrågade meddelanden (kollektivt “Oefterfrågad information”). Du får endast lämna Oefterfrågad information som uppfyller kraven i dessa villkor. ESTABLISHMENT LABS och dess anställda accepterar eller överväger inte andra oefterfrågade idéer, inklusive idéer för nya reklamkampanjer, nya kampanjer, nya produkter eller tekniker, processer, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn. Skicka inte några kreativa konstverk, prover, demos eller andra verk i original. Syftet med denna policy är att undvika potentiella missförstånd eller tvister när ESTABLISHMENT LABS produkter eller marknadsföringsstrategier kan tyckas likna idéer som lämnats till ESTABLISHMENT LABS. Så, utom under de omständigheter som beskrivs ovan om patenterade idéer eller de för vilka du har lämnat in en patentansökan, skicka inte dina oefterfrågade idéer till ESTABLISHMENT LABS eller någon på ESTABLISHMENT LABS.

Om du trots vår uppmaning att inte skicka oss dina idéer och material fortfarande skickar det, och i händelse av att du postar offentlig Information på vår Webbplats, är all sådan offentlig Information och all sådan oefterfrågad Information att betraktas som ICKE-KONFIDENTIELL och ICKE-PATENTSKYDDAD och ESTABLISHMENT LABS och dess partners är fria att använda sådan information för valfritt ändamål och på vilket sätt som helst.

Denna Webbplats kan presentera möjligheter att skicka information till offentliga delar av Webbplatsen, såsom anslagstavlor (kollektivt, “Offentliga områden”), eller att skicka kommentarer och feedback (all sådan information som tillhandahålls, “Offentlig Information”). Även om då och då ESTABLISHMENT LABS kan övervaka eller granska informationen som skickas till Webbplatsens Offentliga områden, är ESTABLISHMENT LABS inte skyldig att göra det och tar inget ansvar eller accepterar skyldighet för Innehållet i sådana offentliga områden eller Webbplatsen i allmänhet eller för något fel, förtal, utelämnande, lögn, obscenitet, pornografi, svordomar, fara eller felaktighet som finns på Webbplatsen.


Du är förbjuden att publicera eller överföra olagligt, hotande, ärekränkande, obscent, inflammatorisk, eller pornografiskt material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som skulle betraktas som ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryter mot lagen. ESTABLISHMENT LABS kommer fullt ut att samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar att ESTABLISHMENT LABS ska avslöja identiteten hos någon som skickar sådant material.
You are prohibited from posting or transmitting any unlawful, threatening, libelous, defamatory, obscene, inflammatory, pornographic, or profane material or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate the law. ESTABLISHMENT LABS will fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing ESTABLISHMENT LABS to disclose the identity of anyone posting any such material.

Barn under 18 år bör inte lämna någon offentlig Information eller oönskad Information som innehåller personligt identifierbara uppgifter.

Länkar till andra Webbplatser

Detta Avtal gäller endast för denna Webbplats. Denna Webbplats kan rama in eller Innehålla hänvisningar eller länkar till andra ESTABLISHMENT LABS-webbplatser (“Andra ESTABLISHMENT LABS-Webbplatser”).

Observera att andra ESTABLISHMENT LABS-webbplatser styrs av sina specifika Villkor och Sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du noggrant läser dessa dokument när du går in på Andra ESTABLISHMENT LABS-Webbplatser.

Ingen Inramning Tillåten

Delar av denna Webbplats är skyddade av upphovsrätt, designskydd, varumärkesskydd, orättvis konkurrens, och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, användning av inramning, djuplänkning, eller speglar. Inget av Innehållet på vår Webbplats får återpubliceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från ESTABLISHMENT LABS. Om du är intresserad av att länka till vår Webbplats, kontakta oss för mer information.

Kontakter med annonsörer

Din korrespondens eller affärsförbindelser med, eller deltagande i kampanjer från, annonsörer som finns på eller via Webbplatsen, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, och alla andra villkor, regler, garantier eller representationer i samband med sådana affärer gäller enbart mellan dig och sådan annonsör. Du samtycker till att vi varken är eller kan hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av sådana kontakter eller till följd av närvaron av sådan annonsör på Webbplatsen.

Kontoregistrering

Några av funktionerna på denna Webbplats kan kräva att ett konto skapas hos oss. Som en del av registreringsprocessen väljer besökarna ett användarnamn och lösenord, tillsammans med registreringsinformation, som måste vara korrekt och uppdaterad. Du får inte välja eller använda samma användarnamn som en annan person med avsikt att utge dig vara den personen eller använda ett användarnamn där en annan person har rättigheter utan sådan persons tillstånd. Underlåtenhet att följa ovanstående anses utgöra ett brott mot detta Avtal, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto. Du samtycker till att vidta rimliga åtgärder för att skydda säkerheten för ditt lösenord.

Du är ansvarig för all användning eller aktivitet på ditt konto, inklusive användning av kontot av någon tredje part som godkänts av dig att använda ditt användarnamn och lösenord. Du ska meddela ESTABLISHMENT LABS om eventuell känd eller misstänkt obehörig användning av ditt konto, eller eventuell känd eller misstänkt säkerhetsöverträdelse, inklusive förlust, stöld eller obehörigt avslöjande av ditt lösenord eller andra relevanta registreringsuppgifter.

Webbplatsens Sekretesspolicy

Vår Sekretesspolicy finns på denna Webbplats och genom att komma åt Webbplatsen samtycker du till att vara juridiskt bunden av Sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn i sin helhet införlivas härmed i detta Avtal genom hänvisning. För att läsa vår Sekretesspolicy, klicka här.

Garantifriskrivning

Webbplatsen OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS “I NUVARANDE SKICK”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. DET KAN FINNAS FÖRSENINGAR, UTELÄMNANDEN ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET OCH PÅ Webbplatsen. ESTABLISHMENT LABS OCH DESS PARTNERS GARANTERAR INTE NOGGRANNHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, LÄGLIGHETEN, ICKE-INTRÅNG, TITEL ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL AV INNEHÅLLET ELLER Webbplatsen I SIG, OCH VI FRISKRIVER OSS HÄRMED ALLA SÅDANA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. ESTABLISHMENT LABS UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET PÅ DENNA Webbplats ÄR FRI FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANNAN KOD SOM KAN UPPVISA SMITTSAMMA ELLER DESTRUKTIVA EGENSKAPER. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER KANSKE DESSA UTESLUTNINGAR INTE GÄLLER DIG.

Ansvarsbegränsning

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ESTABLISHMENT LABS, DESS PARTNERS, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER MED DITT FÖRLITANDE PÅ INNEHÅLLET. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA, ALLMÄNNA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINST. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET GRUNDAR SIG PÅ KONTRAKT, FÖRSUMMELSE, ÅTALBAR HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN GRUND OCH ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR ESTABLISHMENT LABS ELLER DESS PARTNERS HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV SKADOR ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING SOM ANGES OVAN, SÅ DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING BEFINNS VARA OGILTIG ELLER ICKE VERKSTÄLLBAR AV NÅGON ANLEDNING, SKALL DET SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSANSVARET FÖR ESTABLISHMENT LABS OCH/ELLER DESS PARTNERS UNDER SÅDANA OMSTÄNDIGHETER INTE ÖVERSTIGA HUNDRA ($100.00) DOLLAR I TOTAL SUMMA. OM NÅGON ÅTGÄRD ENLIGT DETTA AVTAL KAN BESTÄMMAS HA MISSLYCKATS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE, SKA ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR, FRISKRIVNINGAR OCH UTESLUTNINGAR AV GARANTIER OCH SKADOR SOM ANGES I DETTA AVTAL FORTSÄTTA ATT GÄLLA.

Framåtblickande Uttalanden

Denna Webbplats kan då och då innehålla vissa framåtblickande uttalanden om ESTABLISHMENT LABS resultat, inklusive framtida intäkter, produkter och intäkter, eller händelser eller utvecklingar som ESTABLISHMENT LABS förväntar sig ska inträffa eller förutser kommer inträffa i framtiden. Alla sådana uttalanden bygger på nuvarande förväntningar från ESTABLISHMENT LABS sida och involverar ett antal affärsrisker och osäkerheter. Faktiska resultat kan variera väsentligt från förväntade beskrivna resultat, underförstådda eller projicerade i något framåtblickande uttalande. Faktorer som kan orsaka faktiska resultat att variera väsentligt från något framåtblickande uttalande inkluderar, men är inte begränsade till: konkurrensfaktorer; prissättning och marknadsandelstryck; osäkerhet i tvister; ESTABLISHMENT LABS förmåga att uppnå försäljnings- och resultatprognoser, vilka bygger på försäljningsvolym och produktmixantaganden, för att uppnå sina kostnadsbesparingsmål och för att uppnå förväntade synergier och andra kostnadsbesparingar i samband med förvärv; förändringar i regionala, nationella eller utländska ekonomiska förhållanden; ökningar i energikostnader: fluktueringar i kostnader och tillgänglighet av råvaror och i ESTABLISHMENT LABS förmåga att upprätthålla gynnsamma leverantörsarrangemang och relationer; förändringar i intresse eller utländska valutakurser, förseningar i produktintroduktioner och förändringar i hälso- och sjukvård eller annan statlig reglering samt andra faktorer som diskuteras på denna Webbplats i ESTABLISHMENT LABS rapporteringar till Securities and Exchange Commission. Vi har inte för avsikt att uppdatera några framåtblickande uttalanden.

Ersättning

I händelse av att eventuell rättslig åtgärd vidtas till följd av (i) din användning av Innehållet eller Webbplatsen, inklusive ditt brott mot villkoren i detta avtal, eller (ii) eventuell oefterfrågad Information som tillhandahålls av dig, samtycker du till att försvara, gottgöra, hålla skadefri och betala rimliga juridiska och revisionsavgifter utan begränsning som uppstår för ESTABLISHMENT LABS, dess partners, deras direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, investerare eller licensgivare. ESTABLISHMENT LABS ska omedelbart meddela dig om ett sådant krav, sådan stämning eller sådan förhandling. ESTABLISHMENT LABS ska ha rätt att, efter eget val och bekostnad, delta i försvaret och/eller förlikningen av eventuellt anspråk eller krav, eller att ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av något annat ärende som annars är föremål för ersättning av dig utan att detta fråntar dig dina ersättningsskyldigheter. Under inga omständigheter ska du förlika vid stämning eller annat ärende som ålägger något ansvar eller andra skyldigheter på ESTABLISHMENT LABS utan föregående skriftligt medgivande.

Allmänt

Du är ansvarig för att erhålla och underhålla all telefoni, datorhårdvara och annan utrustning som behövs för tillgång till och användning av Webbplatsen och alla avgifter i samband med detta. ESTABLISHMENT LABS förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort material från denna Webbplats. Denna Webbplats styrs och drivs av ESTABLISHMENT LABS Holdings Inc. från deras kontor i Costa Rica. Alla krav som rör, och användningen av, denna Webbplats styrs av lagarna i Costa Rica. Genom att använda denna Webbplats samtycker du till personlig jurisdiktion i Costa Rica, för eventuella åtgärder som uppstår på grund av eller i samband med denna Webbplats eller din användning av denna Webbplats. Sådana domstolar skall ha exklusiv jurisdiktion i fråga om alla sådana åtgärder. Förenta Nationernas konvention om kontakter vid internationell försäljning av varor gäller inte för detta avtal.

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och ESTABLISHMENT LABS med avseende din tillgång till och/eller användning av denna Webbplats. Eventuella krav som uppstår i samband med din användning av Webbplatsen eller något innehåll måste framföras inom ett (1) år från dagen för den händelse som gav upphov till sådant krav. Alla bestämmelser i detta avtal som rör ersättning, friskrivning av garantier, ansvarsbegränsning och äganderätt ska oavsett anledning gälla även efter uppsägningen av detta avtal. Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltigt eller ogenomförbart, kommer de återstående bestämmelserna att fortsätta i full kraft och verkan, och den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen kommer att anses ersatt av en giltig verkställbar bestämmelse som nära matchar avsikten hos den ursprungliga bestämmelsen. Underlåtenhet av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse enligt detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls härmed.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.