Welcome to Motiva®

We want to give you the best experience. Select if you are a patient or a surgeon

Celebrate your confidence, embrace your beauty

Take your practice to the next level

MOTIVA® WOMAN’S CHOICE PROGRAM
VILKÅR OG BETINGELSER

Dette dokumentet («vilkår og betingelser») beskriver vilkår, betingelser og kravprosedyre for Motiva Implants® Woman’s Choice Programprogrammet» eller WCP). Underlagt disse vilkårene og betingelsene blir programmet tilbudt av Establishment Labs S.A., med registrert adresse på 4th Street, Coyol Free Zone #B15, Alajuela 20102, Costa Rica, og dets og tilsluttede selskaper (samlet, «produsenten») og er tilgjengelig for personer som har fått implantatet fra Motiva Ergonomix2®, («WCP- deltakere») kjøpt direkte fra produsenten eller dens autoriserte forhandlere og spesifikt fra produkttilbud fra merkevaren JOY®, som kan bevises av produktets serienummer som tillater registrering i programmet («kvalifiserte implantater»). Programmet har til hensikt å gi WCP-deltakere valg ved å tilby økonomisk støtte som settes frem i fremsatte vilkår og betingelser i tilfelle en WCP-deltaker velger å fjerne kvalifisert implantat i løpet av programmets gyldighetsperiode (definert under). Det er ingen tilleggskostnader for WCP-deltakerne å delta i programmet gitt at kravene til kvalifisering og registrering som finnes i disse vilkårene og betingelsene er helt oppfylt og gyldighetsperioden fortsatt gjelder.

PROGRAMOVERSIKT OG PROGRAMKREDITT

Ifølge programmet og under vilkår og betingelser, kan en kvalifisert WPC-deltaker som velger å foreta en kvalifisert eksplantasjon av noen grunn (som definert i seksjon 2 under) motta økonomisk støtte («programkreditt») for å dekke kostnadene til en slik kvalifisert eksplantasjon og er videre forklart under. Bortsett fra der det er juridisk begrenset eller forbudt, skal programkreditten omfatte en utbetaling på inntil ett tusen femhundre US dollar (USD 1500) eller det samme i den lokale valutaen i den kursen som gjelder på utbetalingsdatoen bestemt helt av Produsenten og uten refusjon av valutafluktueringer eller bankgebyr. For flere detaljer om programkreditten, se seksjon 7 (utbetalinger) under.

Hvor det er lovlig og autorisert av produsenten kan en WCP-deltaker ha mulighet til å overføre programkreditten direkte til autorisert helsepersonell eller klinikk for å kunne direkte kompensere for kostnadene assosiert med å eksplantere kvalifiserte implantasjoner.

KVALIFISERING

En WCP-deltakers kvalifikasjon for å motta en programkreditt må være i overenstemmelse med følgende kriterier og kravprosedyren referert i seksjon 6 under. En forklaringsprosedyre for fjerning av kvalifiserte implantater som tilfredsstiller alle kvalifikasjonskriteriene under og ikke er ekskludert under seksjon 3 under skal refereres til som en «kvalifisert forklaring».

 1. Hver WCP-deltaker må registrere kvalifiserte implantater via appen MotivaImagine®, nettbasert registreringslenke eller QR-koden gitt til WCP-deltakeren eller ellers via produsentens MotivaImagine nettside på https://motiva.health/motivaImagine/, innen nitti (90) dager etter den opprinnelige implantasjonsprosedyren («registreringsfristen»). WCP-deltakeren er alene ansvarlig for å fullføre og sende inn det programspesifikke registreringsskjemaet på nettet, overholde den 90-dagers registreringsfristen og samle inn kvalifiserte implantaters serienumre fra helsepersonell eller klinikken som gjorde implantatet for å gjøre registreringen før registreringsfristen. I ikke noe tilfelle skal produsenten eller deres representant bli holdt ansvarlig for feil ved innsending av registreringslenke til en WCP-deltaker grunnet feil e-postadresse, søppel/spamfiltre, serviceproblemer eller andre faktorer. WPC-deltakeren kan sende inn en registreringstøttehenvendelse via produsenten på https://motiva.health/patients-contact/ for å få hjelp med registreringen før registreringsfristen. Hverken produsenten eller dens representanter kan levere implantatets serienummer til bruk i registreringen, siden de bare kan fås av legen som foretok implantatet.
 2. Ved registrering i programmet og/eller starte et krav, aksepterer og samtykker hver WCP-deltaker i å overholde vilkår og betingelser fullstendig.
 3. En WPC-deltaker må velge å ha kvalifiserte implantater helt og permanent fjernet og faktisk gjennomgå prosedyren for kvalifisert eksplantasjon i løpet av gyldighetsperioden for å kunne kreve programkreditten.
 4. En eksplantasjonsprosedyre som er helt eller delvis dekket av private, offentlige midler, eller forsikringsfordeler eller refusjon er eksplisitt ekskludert fra programmet og vil ikke kvalifisere til programkreditten.
 5. Hvis WPC-deltakeren mottok to (2) kvalifiserte implantater må begge implantater bli eksplantert for å motta programkreditten.
 6. WCP-deltakeren kan ikke ha til hensikt å motta, faktisk motta eller gjennomgå en revideringsoperasjon som inkluderer erstatning, substitutt, nye eller alternative brystimplantater (fra noen produsent) og må ha til hensikt å fjerne kvalifiserte implantater og være uten brystimplantater på ubestemt tid.
 7. For å begrense bedrag, forvrengning og misbruk må eksplantasjonsprosedyren bli utført av passende kvalifisert helsepersonell som bekrefter at de slutter seg til disse vilkårene og betingelsene slik de er beskrevet i kravskjemaene («eksplantasjonskliniker»). Se seksjon 5 under for mer informasjon.

EKSLUSJONER OG BEGRENSNINGER

Følgende programeksklusjoner gjelder:

 1. Programmet er ikke gyldig i noen jurisdiksjon der varemerket JOY ikke er tilgjengelig (inkludert, men ikke begrenset til Japan), eller til noen person som mottok Motiva Ergonomix2 eller andre brystimplantater fra kirurger eller distribusjonskanaler som ikke er autorisert av Produsenten til å tilby varemerket JOY selv om de gjeldene implantatene har blitt registrert med suksess i produsentens systemer eller dokumenter. Registrering av Ergonomix2 eller andre brystimplantater som er mottatt utenfor varemerket JOY vil bare være gyldige i forhold til andre passende fordelsprogrammer som produsenten har og skal ikke innbefatte en «WCP-deltaker» slik den er definert i disse vilkårene og betingelsene.
 2. Programmet er ugyldig der det ikke er lovlig og har ingen kontantverdi. For å kunne kvalifisere for programregistrering er det stedet der implantatet fant sted som gjelder. For å kunne sette i gang et krav og motta programkreditt gjelder stedet for eksplantasjonen og/eller WCP-deltakerens bolig for å verifisere samsvar med gjeldene lover før programkreditt kan utstedes til eksplantasjonsklinikeren eller WCP-deltakeren. Basert på det foregående og om det enten er ulovlig eller ikke samsvarer med disse vilkårene og betingelsene, hvis en WCP-deltaker ikke er kvalifisert enten til å registrere eller å motta programkreditt på deres geografiske sted, skal kraves benektes i begge tilfeller.
 3. Ikke i noe tilfelle skal programkreditten bli utbetalt før den kvalifiserte forklaringen. WCP-deltakere som ønsker programkreditt oppmuntres til å fullføre forhåndskvalifiseringen i kravprosedyren som er referert til i seksjon 6 under for å bekrefte kvalifikasjon, inkludert i forbindelse med mottak av ekte kvalifiserte implantater, gyldig programregistrering før registreringsfristen, ingen lokal ekskludering, kontinuitet i gyldighetsperioden, ingen bruk av ekskluderte klinikker og andre kvalifiserte eksplantasjonskriterier som fremlagt her. For å unngå tvil må den kvalifiserte eksplantasjonen utføres innenfor gyldighetsperioden for å kvalifisere for programkreditten.
 4. Programmet vil ikke gjelde alle kvalifiserte implantater som er implantert, eller eksplantasjoner som er utført, uten overenstemmelse med produsentens daværende retningslinjer for bruk og operasjonshåndbøker som gjelder kvalifiserte implantater
 5. Programmet gjelder bare den kirurgiske prosedyren for en fullstendig og permanent fjerning av implantatene. Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene erkjenner WCP-deltakerne at det kan være andre prosedyrer som kan bli nødvendige eller passende slik et helsepersonell ser det (slik som en erstatning eller revisjon av kvalifiserte implantater eller andre medisinske eller kirurgiske prosedyrer) og som ikke dekkes av programmet eller programkreditten.
 6. Programmet vil ikke gjelde i tilfelle fjerningen av kvalifiserte implantater er helt eller delvis dekket av privat eller offentlig forsikring, tilbakebetalingssystemer, eller liknende planer. Derfor vil produsenten benekte tildeling av programkreditt til hver WCP-deltaker som drar fordel av hel eller delvis privat eller offentlig forsikring, tilbakebetalingssystemer, eller liknende planer som dekker fjerning av kvalifiserte implantater. Produsenten forbeholder seg retten til å undersøke og anmode om restitusjon av beløp utbetalt i forhold til WCP-deltakere som drar fordel av privat eller offentlig forsikringtilbakebetalingssystem, eller liknende planer for fjerning av kvalifiserte implantater.
 7. Programmet gjelder kvalifiserte eksplantasjonsprosedyrer utført av eksplantatklinikere som har fulgt disse vilkårene og betingelsene. Produsenten kan, etter eget skjønn, nekte å utstede programkreditten (a) til helsepersonell eller klinikk som: (i) ikke har lisens til å utføre kvalifisert eksplantasjonsprosedyrer der den gjeldende WCP-deltakeren befinner seg. (ii) har blitt fratatt bevillingen, ekskludert fra offentlig helsevesen, eller er under noen disiplinærstraff eller tvangsfullbyrdelse i forhold til å praktisere medisin eller kirurgi, bedrag eller misbruk av offentlige eller private midler, korrupsjon eller bestikkelse, kriminelle moralske fordervelige handlinger, brudd på forskrifter (inkludert ikke-offisiell bruk av medisinsk utstyr eller legemidler), eller voldelige forbrytelser, (iii) etter produsentens eget skjønn, er mistenkt for å bedrive bedrageri eller misbruk i forhold til programmet og/eller produsentens garanti, eller (iv) reiser spørsmål, etter produsentens eget skjønn, med hensyn til kompromittering av pasientens sikkerhet (som f.eks. som resultat av pasientklager eller liknende bevis) og/eller den sikre og effektive bruken av produsentens produkter (en «ekskludert klinikk»); eller (b) direkte til WPC-deltakere som velger å få kvalifiserte implantater fjernet ved en ekskludert klinikk. Hvis et krav fra en WCP-deltaker blir avvist ved forhåndskvalifiseringsfasen i kravprosedyren som refereres til i seksjon 6 under bare på grunn av at en ekskludert klinikk ble valgt av eksplantasjonsklinikeren, kan en slik WCP-deltaker søke igjen om programkreditt etter å ha valgt en annen eksplantasjonskliniker. Det er WCP-deltakerens som ene og alene har ansvar for å verifisere at eksplantasjonsklinikeren ikke er på en ekskludert klinikk ved å begynne et krav og få produsentens beslutning om forhåndskvalifisering før utføring av eksplantasjonsprosedyren for å opprettholde kvalifiseringen for programkreditten.
 8. Produsenten forbeholder seg retten til, etter sitt eget skjønn, å benekte utstedelse av flere programkreditter til en enkelt WPC-deltaker, inkludert, men ikke begrenset til en WCP-deltaker som velger å kjøpe nye kvalifiserte implantater (dvs. ekskludering av implantater som er mottatt på grunn av produsentens garanti eller erstatningsprogram) på noe tidspunkt etter å tidligere ha gjennomgått ev kvalifisert eksplantasjon der det ble utbetalt programkreditt.
 9. Bortsett fra det som eksplisitt er fremsatt i denne paragrafen kan WCP-deltakerne ikke kombinere programkreditten med noen andre fordeler som tilbys av produsenten, inkludert garantifordeler. Utbetaling av programkreditt vil diskvalifisere en WCP-deltaker fra å motta andre fordeler som kreves under noen annen produsents garanti eller fordelsprogram eller fordelsprogram med hensyn til gjeldene kvalifiserte implantater, inkludert med hensyn til enhver prosedyre som ble utført før utbetalingen av programkreditten. Likevel vil en WCP-deltaker fortsatt være kvalifisert for en programkreditt hvis en slik WCP-deltaker (eller kirurgen deres) søker om og mottar produsentens garantifordeler eller andre fordeler som blir tilbudt av produsentens policyer fra tid til annen avhengig av at gyldighetsperioden ikke forlenges i slike tilfeller. For å klargjøre, hvis en WCP-deltakere mottar erstatningsimplantater uten kostnader under noen produsents garantiprogram som dekker opprinnelig implantert kvalifiserte implantater i slike tilfeller, skal den gjeldene gyldighetsperioden for å fullføre kravprosedyren for å kvalifisere for programkreditt med hensyn til en kvalifisert eksplantasjon for å fjerne erstatningsimplantater bli kalkulert fra implantasjonsdatoen til de opprinnelige registrerte kvalifiserte implantatene og ikke fra datoen til implantasjonen av erstatningsimplantatene tilbudt under produsentens garantiprogrammer.

UAVHENGIG PROGRAM; INGEN GARANTI

Selv om programmet er inkludert som en del av merkevaren JOYs produkttilbud, er det en alenestående og uavhengig policy, som ikke er relatert til, og ikke en del av kvalifiserte implantaters særskilte garantier. De kvalifiserte implantatene kan være omfattet av produsentens standard og utvidede garantiprogrammer som ikke er affisert av dette programmet For alle garantivilkårene, klikk på: https://motiva.health/patients-product-warranty/:

Programmet er også atskilt fra kontrakter mellom WCP-deltaker og tredjeparter, inkludert helsepersonell eller institusjoner som tilbyr kirurgiske tjenester til WCP-deltakeren, og begrenser eller ekskluderer ikke garantier eller representasjon etablert ifølge slike kontrakter. Produsenten er hverken en del av en kontrakt mellom WCP-deltakeren og tredjeparter, inkludert for kirurgiske tjenester for å implantere eller fjerne kvalifiserte implantater, og produsenten vil ikke gi råd eller på annen måte påvirke slike tredjeparter eller WCP-deltakerne med hensyn til kirurgiske tjenester i sammenheng med produsentens produkter. Programmet tilsikter å være en høflig gest for å støtte WCP-deltakernes helse og velbehag og har ikke til hensikt, og skal ikke i den grad som maksimalt omfattes av lovgivning, bli sett som promosjon, bestikkelse, rabatt eller belønning.

EKSPLANTASJONSKLINIKERE; BESTEMT FORDELSBELØP

I vise jurisdiksjoner kan WCP-deltakere kunne lokalisere mulige eksplantasjonsklinikere via søk i produsentens database for helsepersonell, tilgjengelig på: https://motiva.health/app/center-locator/.

For å unngå tvil, listen over legene og klinikkene som kan søkes på i produsentens database er ikke komplett eller fullstendig og produsenten kan ikke garantere at informasjonen som gjøres av tredjepartklinikere på deres nettsider er oppdatert og nøyaktig. WCP-deltakere må verifisere all informasjon, inkludert pris og eksplantasjonskostnader, med klinikeren sin direkte. Produsenten hverken godkjenner, bifaller, foretrekker eller anbefaler spesielt helsepersonell og tilbyr ikke noen medisinske råd, bakgrunn eller lisenssjekking eller anbefalinger. Ikke i noe tilfelle skal produsenten eller dens tilsluttede selskaper være forpliktet eller ansvarlig med hensyn til utføringen av noen klinisk prosedyre av en tredjeparts helsepersonell, inkludert, men ikke begrenset til krav om påstand om feilbehandling. Ifølge seksjon 3.7 over kan helsepersonell som overholder disse vilkårene og betingelsene og bekrefter sann og nøyaktig innsending av kravdata kvalifisere seg som eksplantasjonskliniker i programmet, inkludert leger som ikke er listet opp i databasen på nettet.

WCP-deltakere oppmuntres til å søke råd hos autorisert helsepersonell med hensyn til klinisk vurdering, pasientsikkerhet og egnethet for medisinsk prosedyre, mulig risiko og fordeler av kvalifisert eksplantasjon, rekonvalesering, resepter for medisin og anestesi og liknende forhold. Hver WCP-deltakers helsepersonell skal gi råd om tilleggsprosedyrer er eller ikke er nødvendig eller foretrukket i sammenheng med en kvalifisert eksplantasjon for enten helse eller estetiske hensikter.

Produsenten fastlegger eller påvirker ikke noe helsepersonells kostnader, driftskostnader eller fasilitetskostnader. Programkreditten er fastsatt uavhengig av den samlede kostnaden til den kvalifiserte eksplantasjonen. WCP-deltakerne er derfor oppmuntret til å diskutere alle prosedyre-, medisin- og fasilitetskostnader med en eller flere helsepersonell i tillegg til å søke på programkreditten. Produsenten er ikke ansvarlig overfor WCP-deltakere eller tredjepart for kostnaden til noen prosedyre (inkludert eksplantasjonen) som ikke er dekket av eller innenfor programkreditten, og der et krav ble avslått for ikke å være i overenstemmelse med vilkårene og betingelsene.

KRAVPROSEDYRE

WCP-deltakere kan begynne en anmodning om programkreditt («et krav») ved å besøke: https://motiva.health/patients-contact/. Både WCP-deltakeren og eksplantasjonsklinikeren må verifisere kriteriene i seksjon 2 og 3 over som en del av kravprosessen. Produsenten kan, etter eget skjønn, kreve innlevering av støttende dokumenter for å verifisere og/eller dokumentere kvalifiseringskriterier, mangel på ekskluderingskriterier eller samsvar med gjeldene lover eller forskrifter før godkjenning av kravet. Alle kravene må startes før slutten på gyldighetsperioden og fullstendige verifiseringsdetaljer må innleveres ikke senere enn 180 dager etter slutten på gyldighetsperioden for å kvalifisere til programkreditt.

Alle krav skal gå gjennom en første forhåndskvalifiseringsjekk som, hvis godkjent, må følges av en verifiseringsinnlevering fulgt av kvalifisert eksplantasjon for å bekrefte kvalifisering for programkreditten.

Som en del av den første forhåndskvalifiseringen I kravprosedyren, må WCP-deltakeren blant annet innlevere,

 • Nøyaktig informasjon eller dokumentasjon for å verifisere WCP-deltakers identitet, kvittering for kvalifiserte implantater og tidsmessig registrering for programmet før registreringsfristen slik som enhetens serienummer og partinummer og e-postadressen brukt i registreringen. Slik informasjon kan fås fra elektroniske dokumenter, transponderavlesninger og dokumenter som viser innkjøp og levering av kvalifiserte transplantater ved hjelp av helsepersonellet som utførte implantasjonen.
 • WCP-deltakerens geografiske sted for implantasjonen og foreslått sted for eksplantasjonen, for å verifisere geografisk kvalifisering.
 • Navnet, klinikkadresssen, telefonnummer og e-postadresse til eksplantasjonsklinikeren for å bekrefte at eksplantasjonsklinikeren ikke er en ekskludert klinikk;
 • En erkjennelse av at WCP-deltakeren ikke har noen planer om å, og ikke skal, motta substitutt eller erstatningsbrystimplantat i forbindelse med eksplantasjonsprosedyren eller noen gang i fremtiden.
 • Bekreftelse på at eksplantasjonsprosedyren ikke skal dekkes av privat eller offentlig forsikring, tilbakebetalingssystemer eller andre liknende planer.

Som en del verifiseringen i kravprosedyren skal hver WCP-deltaker og utpekt eksplanteringskliniker bekrefte, blant annet, at alle fakta i kravet er sanne og korrekte, at en kvalifisert eksplantasjon ble fullført innen gyldighetsperioden, at eksplantasjonsprosedyren ikke var dekket av forsikring eller tilbakebetaling fra helsevesenet og at WCP-deltakeren ikke mottok en erstatnings eller substituttbrystimplantat fra eksplantasjonsklinikeren eller annet helsepersonell i forbindelse med eksplantasjonen eller på annen måte. Både WCP-deltakeren og eksplantasjonsklinikeren må videre erkjenne at det utpekte betalingsmottakeren for programkreditten og bankkontoen som programkreditten skal betales til. Produsenten kan, etter eget skjønn, kreve bevis på faktura eller annen dokumentasjon for å få bevis på fullføring og/eller kostnadene til den kvalifiserte eksplantasjonen.

Produsenten skal engasjere seg i rimelige tiltak for å utstede en beslutning med hensyn til forhåndskvalifikasjonen og/eller endelig kravverifikasjon og godkjenning innen femten (15) forretningsdager påfølgende fullstendig og nøyaktig innlevering av all informasjon som har blitt spurt om i kravprosedyren og andre skjema. Hvis noe av krevet kvalifikasjon- eller verifikasjonsinformasjon mangler eller er ufullstendig eller krever mer gjennomgang eller verifikasjon, vil produsenten gjøre inntil tre (3) forsøk på å nå WCP-deltakeren via WCP-deltakers indikerte e-post for å anmode om manglende, ufullstendig eller støttende detaljer for å gjøre produsenten i stand til å ta en beslutning i forhold til disse vilkårene og betingelsene. Hvis det ikke kommer noe svar etter det tredje forsøket eller hvis WCP-deltakeren ikke innleverer all anmodet informasjon innen en rimelig periode som ikke skal overskride 180 dager etter slutten på gyldighetsperioden vil produsenten benekte og avslutte kravet ifølge WCP-deltakerens legale rettigheter under gjeldene lover. Hver WCP-deltaker er ansvarlig for å få sin utvalgte eksplantasjonskliniker til å fullføre og innlevere kravskjemaet(ene) i tide som der det kreves at eksplantasjonsklinikeren skal innlevere dem. Det skal ikke utstedes programkreditt hvis eksplantasjonsklinikeren ikke har innlevert verifikasjon av kvalifisert eksplantasjon.

Produsenten forbeholder seg rettigheten til å undersøke og spørre om flere bevis og mer dokumentasjon, særlig i tilfeller der det gjøres et stort antall krav som forholder seg til en spesiell medisinsk fagperson eller helseinstitusjon. Tid som er nødvendig for en slik undersøkelse og anmodning skal ikke påvirke WCP-deltakerens krav.

For veiledning om å gi nødvendig informasjon og verifikasjonsdokumentasjon, kan WCP-deltakere og deres helsepersonell spørre om støtte her: https://motiva.health/patients-contact/. Produsenten oppmuntrer WCP-deltakere om å innlevere og løse spørsmål angående kvalifikasjon for programmet før det planlegges en fjerningsoperasjon.

BETALING

Ifølge kriterier og eksklusjoner i disse vilkårene og betingelsene skal programkreditten bli utbetalt i et beløp som er det mindre beløpet av: (a) Ett tusen femhundre US dollar (USD 1500) eller (b) faktiske gebyr pålagt av eksplantasjonsklinikeren for den kvalifiserte eksplantasjonen (konvertert til US dollar etter konverteringsraten til produsentens bank). Produsenten skal utbetale programkreditten innen seksti (60) kalenderdager etter endelig godkjenning og verifikasjon av kravet. WCP-deltakeren og eksplantasjonskliniker skal bli enige før kvalifisert eksplantasjon om programkreditten skal tildeles i form av tilbakebetaling til enten WCP-deltakeren eller eksplantasjonsklinikeren.

Produsenten skal utbetale programkreditten ved elektrisk overføring eller bankoverføring i US dollar, som kan bli konvertert av mottakerens bank eller en annen bank som er mellomledd til den lokale valutaen til mottakende bank. Produsenten skal være ansvarlig for alle kostnader som kreves av egen(ne) bank(er) i sammenheng med utbetalingen av programkreditten. WCP-deltakeren (eller eksplantasjonsklinikeren, avhengig av saken) skal være ansvarlig for gebyr og fratrekk gjort av deres egen bank, og av tredjepartsbank involvert i overføringen, inkludert kostnader og fratrekk relatert til valutakonverteringer. Produsenten er ikke ansvarlig for noen risk assosiert med valutakonverteringer, sending eller mottak av rater for bankkonvertering, elektronisk overføringsgebyr eller andre gebyr belastet av banken som mottar programkreditten eller en bank som er mellomledd.

WCP-deltakeren er ene og alene ansvarlig for å nøyaktig og fullstendig informasjon innenfor kravprosedyren angående betalingsmottakers bankkonto der programkreditten skal bli utbetalt. Produsenten er ikke ansvarlig for noen feil, typografiske eller på annen måte, i betalingsmottakers informasjon eller i avledning av midler på grunn av en slik feil. Produsentens eneste plikt med hensyn til utbetaling av programkreditt skal være å overføre eller starte overføring av beløpet til programkreditten til betalingsmottaker nøyaktig slik det står i kravverifikasjonen. Produsenten skal ikke ha noen plikt til å reversere noen betaling, finne igjen tapte eller avledede beløp eller duplisere betalinger som ikke er mottatt av tiltenkt betalingsmottaker for noen annen grunn enn at det er ene og alene produsentens direkte feil. Produsenten skal ikke ha noen forpliktelse med hensyn til betalinger eller gjeld skyldt mellom en WCP-deltaker og deres utpekte eksplantasjonskliniker. Hvis programkreditten utbetales direkte til en WCP-deltaker, denne WCP-deltakeren er alene ansvarlig for å utbetale fullstendig betaling til sin eksplantasjonskliniker for enhver kostnad assosiert med kvalifisert eksplantasjon. Hvis programkreditten blir utbetalt til eksplantasjonsklinikeren skal WCP-deltakeren direkte koordinere med eksplantasjonsklinikeren for å sikre passende kreditt til deres faktura eller konto.

Hvis programkreditten er bestemt av produsenten å være mot gjeldene lover i WCP-deltakerens jurisdiksjon, kan produsenten etter eget skjønn, tilby en rabattkupong, kupong, presangkort, klinikk-kontokreditt eller liknende alternative av verdi i stedet for programkreditten, eller kan nekte kravet for programkreditt uten straff eller kompensasjon.

WCP-deltakeren skal være helt ansvarlig for betaling av skatt eller skatteansvar assosiert med mottak av programkreditt eller dens ekvivalenter og skal betale all inntekts, merverdiavgift, stempel eller liknende skatter som forfaller og skal betales under gjeldene lover eller skattelover I WCP-deltakerens jurisdiksjon.

PROGRAMMETS GYLDIGHETSPERIODE

Med hensyn til hver WCP-deltaker skal programkredittfordelene være tilgjengelig for en periode av to (2) år fra datoen fra den opprinnelige implantasjonen av et kvalifisert implantat (uten hensyn til senere reviderte operasjonsdatoer) eller kortere perioder slik de er bestemt av produsenten konsistent med denne seksjonen («gyldighetsperioden»). Ifølge gjeldene lover forbeholder prosenten seg rett til å modifisere, avbryte, oppdatere, avslutte, begrense eller på annen måte opphøre («modifikasjon») programmet når som helst uten

forvarsel eller samtykke fra WCP-deltakere eller noen tredjepart og inkludert med hensyn til WCP-deltakere som tidligere registrerte seg for programmet før modifikasjonen og så langt tilbakevirkende modifikasjoner er forbudt av gjeldene lover med hensyn til en særlig WCP-deltakers sak, vil den mest nylige versjonen av disse vilkårene og betingelsene på produsentens nettside skal styre og kontrollere alle programfordeler som gjelder slike WCP-deltakere. Til tross for det som er sagt i det foregående, skal ikke i noe tilfelle gyldighetsperioden overskride to (2) år fra datoen WCP-deltakeren opprinnelige implantasjon med kvalifisert implantat.

Når produsenten starter en modifikasjon som gjelder WCP-deltakere som tidligere har registrert seg I programmet vil produsenten engasjere seg i rimelige tiltak for å gi melding om slike modifikasjoner til slike WCP-deltakere skriftlig via e-postadressene som er assosiert med WCP-deltakerens registreringskontoene og/eller via produsentens nettside og slike WCP-deltakere skal ha rett til å avslutte sin deltakelse i programmet når de har mottatt en slik melding. Ingenting av innholdet i disse vilkår og betingelser eller noe annet instrument skal bli oppfattet som en plikt for produsenten å opprettholde programmet for en spesiell tidsperiode.

FLERE VILKÅR

Til det maksimale omfanget av gjeldene lov er rettighetene til WCP-deltakere i dette programmet ikke overførbare, ikke kontraktmessige og ikke salgsfremmende. Registrering i programmet av en WCP-deltaker består av samtykke til de daværende tilgjengelige programfordeler og lager ikke en bindene kontrakt mellom produsent og noen annen WCP-deltaker fra noen spesiell dato.

Programmet og disse vilkårene og betingelsene, inkludert plikter, rettigheter og krav som oppstår av eller i sammenheng med dem og spørsmål angående gyldig avslutning av avtalene i vilkår og betingelser, og tillegg til dem – uavhengig av deres legale grunnlag (dvs. under kontrakt, erstatning eller annet) – skal utelukkende bli styrt av og tydet i forhold til lovene i Costa Rica, bortsett fra lovbestemmelser angående konflikter i loven, og domstoler lokalisert i San Jose, Costa Rica vil ha eksklusiv jurisdiksjon på mulige uenigheter. Hvis en WCP-deltaker er en forbruker innenfor betydningen av reguleringen (EC) No. 593/2008, dvs. Hvis WCP-deltakeren aksepterer disse vilkårene og bestemmelsene ved å registrere seg i programmet for en hensikt som kan anses å være utenfor deres fag eller profesjon skal foregående valg av gjeldene lov ikke ha det resultatet at det berøver WCP-deltakeren beskyttelsen skaffet dem av provisjoner som ikke kan bli forringet i avtalen i kraft av landets lover i landet der WCP-deltakeren vanligvis bor. Bare under et slikt scenario vil WCP-deltakere ha rett til å bringe krav overfor domstolene på stedet de vanligvis bor.

404

Ingen resultater ble funnet

Siden du ba om ble ikke funnet. Bruk knappen nedenfor eller navigasjonen for å komme tilbake på sporet.

[1] Informasjonen som er gitt er kun til informasjons- og utdanningsformål, innholdet heri er ikke ment som en erstatning for konsultasjon med lege. Motiva Implantat® er ennå ikke kommersielt tilgjengelig i USA og undergår klinisk undersøkelse i henhold til amerikanske Food and Drug Administration (FDA) forskrifter for medisinsk utstyr.
[2] Uttalelsene og meningene som presenteres her, gjelder for hver enkelt. Resultatene vil variere og er kanskje ikke representative for andres erfaring. Alle uttalelser er frivillig gitt og betales ikke, og de ble heller ikke gitt gratis produkter, tjenester eller fordeler i bytte mot nevnte uttalelser. Uttalelsene er representative for pasientopplevelsen; de eksakte resultatene og opplevelsen vil være unik og individuell for hver pasient.