MOTIVA® WOMAN’S CHOICE PROGRAM
VILLKOR

Detta dokument (nedan kallat ”villkoren”) beskriver villkoren och förfarandet för att begära ersättning för Motiva Implants® Woman’s Choice Program (”Programmet”). Med förbehåll för dessa villkor erbjuds programmet av Establishment Labs S.A., med säte på 4th Street, Coyol Free Zone #B15, Alajuela 20102, Costa Rica, och dess dotterbolag (tillsammans ”tillverkaren”) och är tillgängligt för personer som har fått Motiva Ergonomix2® bröstimplantat (”WCP-deltagarna”) som köpts direkt från tillverkaren eller dess auktoriserade distributionspartner, särskilt via JOY®-varumärket, vilket framgår av de produktserienummer som möjliggör registrering för programmet (de ”kvalificerade implantaten”). Programmet är avsett att möjliggöra WCP-deltagarnas val genom att tillhandahålla det ekonomiska stöd som anges i dessa villkor i händelse av att en WCP-deltagare väljer att ta bort de kvalificerade implantaten under programmets giltighetsperiod (definierad nedan). Deltagarna i WCP betalar ingen extra kostnad för att delta i programmet under förutsättning att kraven för behörighet och registrering i dessa villkor är helt uppfyllda och att giltighetsperioden fortfarande är giltig.

PROGRAMÖVERSIKT OCH PROGRAMKREDIT

Enligt programmet och med förbehåll för dessa villkor kan en berättigad WCP-deltagare som av någon anledning väljer att genomgå en kvalificerad explantation (enligt definitionen i avsnitt 2 nedan) få ekonomiskt stöd (”programkrediten”) för kostnaden för en sådan kvalificerad explantation, enligt närmare beskrivning nedan. Förutom där det är begränsat eller förbjudet enligt lag ska programkrediten bestå av en betalning på upp till ettusenfemhundra amerikanska dollar (1 500 USD) eller motsvarande i lokal valuta till den omräkningskurs som gäller på det faktiska betalningsdatumet enligt tillverkarens eget gottfinnande, och utan ersättning för valutafluktuationer eller banktransaktionsavgifter. För ytterligare information om programkrediten, se avsnitt 7 (Betalning) nedan.

Om det är tillåtet enligt lag och godkänt av tillverkaren kan en WCP-deltagare ha möjlighet att bestämma att programkrediten ska utfärdas till en licensierad läkare eller klinik för att direkt kompensera för kostnaderna i samband med att de kvalificerade implantaten avlägsnas.

BEHÖRIGHET

En WCP-deltagares rätt att erhålla en programkredit är strikt beroende av att följande kriterier och det anspråksförfarande som anges i avsnitt 6 nedan uppfylls. En explantationsprocedur för avlägsnande av kvalificerade implantat som uppfyller alla nedanstående villkor för stödberättigande och som inte på annat sätt är uteslutet enligt avsnitt 3 nedan ska kallas för en ”kvalificerad explantation”.

 1. Varje WCP-deltagare måste vederbörligen registrera de kvalificerade implantaten via MotivaImagine®-appen, online-registreringslänken eller QR-koden som tillhandahållits WCP-deltagaren, eller på annat sätt via tillverkarens MotivaImagine-webbplats https://motiva.health/motivaImagine/, inom nittio (90) kalenderdagar efter den ursprungliga implantationen (”registreringsfristen”). WCP-deltagaren är ensam och exklusivt ansvarig för att fylla i och skicka in det programspecifika online-registreringsformuläret, iaktta registreringsfristen på 90 dagar och samla in de kvalificerade implantatens serienummer från den implanterande läkaren eller kliniken för att möjliggöra registrering före registreringsfristen. Tillverkaren eller dess representanter kommer under inga omständigheter att vara ansvariga för att en online-registreringslänk inte kan överföras till en WCP-deltagare på grund av felaktig e-postadress, filter för skräppost/spam, störningar på tjänstenivå eller andra faktorer. WCP-deltagaren kan skicka in ett supportärende angående registrering via tillverkarens webbplats https://motiva.health/patients-contact/ för att få hjälp med registreringen före sista registreringsdatum. Varken tillverkaren eller dess representanter kan tillhandahålla serienummer för implantat som ska användas för registrering, eftersom de måste erhållas från den implanterande kirurgen.
 2. Genom att registrera sig för programmet och/eller initiera ett anspråk accepterar och samtycker varje WCP-deltagare till att följa dessa villkor fullt ut.
 3. En WCP-deltagare måste välja att få de kvalificerade implantaten helt och hållet och permanent borttagna och faktiskt genomgå den kvalificerade explantationsproceduren under giltighetsperioden för att kunna göra anspråk på programkrediten.
 4. Varje explantationsprocedur som helt eller delvis täcks av privata, offentliga, statliga eller sociala försäkringsförmåner eller ersättningar är uttryckligen uteslutna från programmet och kommer inte att vara kvalificerade för programkrediten.
 5. Om WCP-deltagaren har mottagit två (2) kvalificerade implantat måste båda de kvalificerade implantaten avlägsnas för att erhålla programkrediten.
 6. WCP-deltagaren får inte ha för avsikt att erhålla, faktiskt erhålla eller genomgå en omoperation som innefattar ersättning, substitut, nya eller alternativa bröstimplantat (oavsett tillverkare) och måste ha för avsikt att ta bort de kvalificerade implantaten för att förbli utan bröstimplantat på obestämd tid.
 7. För att begränsa bedrägerier, felaktiga framställningar och missbruk måste explantationsproceduren utföras av lämpligt kvalificerad och licensierad medicinsk personal som bekräftar att de följer dessa villkor, enligt vad som anges i anspråksblanketterna (var och en av dem, en ”explanterande kliniker”). Se avsnitt 5 nedan för mer information.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Följande undantag gäller för programmet:

 1. Programmet är inte giltigt i någon jurisdiktion där JOY-märkta produkter inte är tillgängliga (inklusive men inte begränsat till Japan), eller för personer som erhållit Motiva Ergonomix2 eller andra bröstimplantat från kirurger eller distributionskanaler som inte är auktoriserade av tillverkaren att erbjuda det JOY-märkta programmet, även om de aktuella implantaten är framgångsrikt registrerade i tillverkarens system eller register. Varje registrering av Ergonomix2 eller andra bröstimplantat som erhållits utanför det JOY-märkta programmet ska endast vara giltig med avseende på annars tillämpliga förmånsprogram från tillverkaren och registranten ska inte utgöra en ”WCP-deltagare” enligt definitionen i dessa villkor.
 2. Programmet är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och har inget kontantvärde. När det gäller rätten till programregistrering ska platsen för implantationen vara avgörande. För att initiera ett anspråk och erhålla programkrediten ska platsen för explantationen och/eller WCP-deltagarens hemvist vara avgörande för att verifiera att tillämpliga lagar följs för att en programkredit ska kunna utfärdas till den kliniker som utför explantationen respektive WCP-deltagaren. Baserat på ovanstående, och oavsett om det är förbjudet enligt lag eller dessa allmänna villkor, om en WCP-deltagare inte är berättigad att registrera sig eller ta emot programkrediten på sin geografiska plats, ska anspråket avslås i båda fallen.
 3. Programkrediten får under inga omständigheter återbetalas före den kvalificerade explantationen. WCP-deltagare som söker en programkredit uppmuntras att slutföra den del av förkvalificeringsprocessen för anspråksförfarandet som anges i avsnitt 6 nedan för att bekräfta behörighet, bland annat i samband med mottagande av äkta kvalificerade implantat, giltig programregistrering före registreringstiden, ingen lokal uteslutning, kontinuitet i giltighetsperioden, ingen användning av en utesluten klinik och andra kriterier för kvalificerad explantation enligt vad som anges i detta dokument. För att undvika tvivel måste den kvalificerade explantationen utföras inom giltighetsperioden för att vara berättigad till programkrediten.
 4. Programmet kommer inte att tillämpas på kvalificerade implantat som implanteras eller explanteras utan att följa tillverkarens då gällande bruksanvisningar (DFU) och kirurgiska manualer som gäller för de kvalificerade implantaten.
 5. Programmet gäller endast det kirurgiska ingreppet för fullständigt och permanent avlägsnande av implantaten. Genom att acceptera dessa villkor bekräftar WCP-deltagarna att det kan finnas andra förfaranden som kan vara nödvändiga eller lämpliga enligt den medicinska expertens bedömning (t.ex. utbyte eller revidering av kvalificerade implantat eller andra medicinska eller kirurgiska förfaranden) och som inte täcks av programmet eller programkrediten.
 6. Programmet gäller inte om borttagningen av de kvalificerade implantaten helt eller delvis täcks av en privat eller offentlig försäkring, ett ersättningssystem eller ett liknande system. Därför kommer tillverkaren att neka tilldelning av programkrediten till alla WCP-deltagare som helt eller delvis omfattas av en privat eller offentlig försäkring, ett ersättningssystem eller liknande system som täcker borttagningen av de kvalificerade implantaten. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utreda och begära återbetalning av alla belopp som betalats ut till WCP-deltagare som omfattas av privata eller offentliga försäkringar, ersättningssystem eller liknande system för borttagningen av kvalificerade implantat.
 7. Programmet gäller för kvalificerade explantationsprocedurer som utförs av kliniker som har följt dessa villkor. Tillverkaren kan, efter eget gottfinnande, vägra att utfärda programkrediten (a) till en läkare eller klinik som: (i) inte har licens för att utföra kvalificerade explantationsprocedurer på den aktuella WCP-deltagarens geografiska plats, (ii) har stängts av eller uteslutits från statliga hälsovårdsprogram eller varit föremål för disciplinära åtgärder eller rättsliga åtgärder med anknytning till utövande av läkaryrket eller kirurgi, bedrägeri eller missbruk av offentliga eller privata medel, korruption eller mutor, brott av moralisk skändlighet, brott mot bestämmelser (inklusive off label-användning av medicintekniska produkter eller läkemedel) eller våldsbrott, (iii) som enligt tillverkarens eget gottfinnande misstänks för bedrägeri eller missbruk i samband med programmet och/eller någon av tillverkarens garantier, eller (iv) som enligt tillverkarens eget gottfinnande ger upphov till farhågor om att patientsäkerheten äventyras (t.ex. g., till följd av patientklagomål eller liknande bevis) och/eller säker och effektiv användning av tillverkarens produkter (en ”utesluten klinik”), eller (b) direkt till en WCP-deltagare som väljer att få de kvalificerade implantaten borttagna på en utesluten klinik. Om en WCP-deltagares anspråk avslås i förkvalificeringsprocessen av det anspråksförfarande som avses i avsnitt 6 nedan enbart på grund av att en utesluten klinik valdes som explanterande kliniker, kan en sådan WCP-deltagare ansöka på nytt om programkrediten efter att ha valt en annan explanterande kliniker. Det är WCP-deltagarens eget ansvar att verifiera att den klinik som utför explantationen inte är en utesluten klinik genom att initiera ett anspråk och inhämta tillverkarens beslut om förkvalificering innan explantationen utförs för att bibehålla rätten till programkrediten.
 8. Tillverkaren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka utfärdandet av flera programkrediter till en enskild WCP-deltagare, inklusive men inte begränsat till WCP-deltagare som väljer att köpa nya kvalificerade implantat (dvs. exklusive implantat som erhållits som en del av tillverkarens garanti- eller utbytesprogram) vid vilken tidpunkt som helst efter att tidigare ha genomgått en kvalificerad explantation för vilken en programkredit har beviljats.
 9. Med undantag för vad som uttryckligen anges i denna paragraf får WCP-deltagare inte kombinera programkrediten med andra förmåner som erbjuds av tillverkaren, inklusive garantiförmåner. Utfärdandet av programkrediten kommer att diskvalificera en WCP-deltagare från att erhålla ytterligare förmåner enligt någon annan tillverkares garanti- eller förmånsprogram med avseende på de tillämpliga kvalificerade implantaten, inklusive med avseende på eventuella ingrepp som utförts före utfärdandet av programkrediten. Utan att det påverkar det föregående ska en WCP-deltagare förbli berättigad till en programkredit om WCP-deltagaren (eller dennes kirurg) ansöker om och erhåller tillverkarens garantiförmåner eller andra förmåner som erbjuds av tillverkarens försäkringar från tid till annan; förutsatt att giltighetsperioden inte förlängs i sådana fall. För tydlighetens skull, om en WCP-deltagare får ett kostnadsfritt ersättningsimplantat inom ramen för ett garantiprogram från en tillverkare som täcker de ursprungligen implanterade kvalificerade implantaten, ska den tillämpliga giltighetstiden för att slutföra ett anspråksförfarande för att kvalificera sig för en programkredit med avseende på en kvalificerad explantation för att ta bort ersättningsimplantaten beräknas från datumet för implantering av de ursprungligen registrerade kvalificerade implantaten och inte från datumet för implantering av de ersättningsimplantat som erbjuds inom ramen för tillverkarens garantiprogram.

OBEROENDE PROGRAM; INGEN GARANTI

Programmet ingår visserligen som en del av JOY:s produktutbud, men är en fristående och oberoende policy som inte är relaterad till och inte ingår i de kvalificerade implantatens separata garantier. De kvalificerade implantaten kan omfattas av tillverkarens standard- och utökade garantiprogram, som inte påverkas av detta program. För fullständiga garantivillkor, vänligen besök: https://motiva.health/patients-product-warranty/:

Programmet är också skilt från alla avtal mellan WCP-deltagaren och tredje part, inklusive medicinsk personal eller institutioner som tillhandahåller kirurgiska tjänster till WCP-deltagaren, och det varken begränsar eller utesluter några garantier eller framställningar som fastställs i sådana avtal. Tillverkaren är inte en del av något kontrakt mellan WCP-deltagaren och tredje part, inklusive för kirurgiska tjänster för att implantera eller avlägsna kvalificerade implantat, och tillverkaren tillhandahåller inte heller råd eller påverkar på annat sätt sådana tredje parter eller WCP-deltagarna när det gäller kirurgiska tjänster i samband med tillverkarens produkter. Programmet är avsett som en serviceförmån för att främja WCP-deltagarnas hälsa och välbefinnande och är inte avsett, och ska inte i största möjliga utsträckning som lagen tillåter, tolkas som marknadsföring, kickback, rabatt eller belöning.

EXPLANTERANDE KLINIKER; FAST FÖRMÅNSBELOPP

I vissa jurisdiktioner kan WCP-deltagarna hitta potentiella explanterande kliniker via tillverkarens sökbara databas med medicinska yrkesutövare på följande adress: https://motiva.health/app/center-locator/. I samband med programmet kan förtecknade medicinska yrkesutövare markeras med en eller flera symboler som betecknar följande:

 • Kliniker som oberoende har erbjudit sig att utföra en kvalificerad explantation utan extra kostnad utöver programkrediten specifikt för patienter som ursprungligen fick kvalificerade implantat från deras klinik*
 • Kliniker som oberoende har erbjudit sig att utföra en kvalificerad explantation för en WCP -deltagare utan extra kostnad utöver programkrediten*

  * Gäller endast för kvalificerad explantation med undantag för eventuella kompletterande åtgärder som kan vara medicinskt nödvändiga eller rekommenderade av den kliniker som utför explantationen. Diskutera de slutgiltiga kostnaderna, inklusive eventuell egenavgift för patienten, med din explantationskliniker före ingreppet.

För att undvika tvivel är de läkare och kliniker som listas i tillverkarens sökbara databas inte fullständiga eller uttömmande och tillverkaren kan inte garantera att den information som tillhandahålls av tredje parts kliniker på dess webbplats är aktuell eller korrekt. Konsumenterna måste kontrollera all information, inklusive priser och explantationskostnader, direkt med den valda klinikern. Tillverkaren varken stödjer, godkänner, förespråkar eller rekommenderar någon särskild medicinsk yrkesutövare och erbjuder inga medicinska råd, bakgrunds- eller licensieringskontroller eller rekommendationer. Under inga omständigheter ska tillverkaren eller dess dotterbolag eller representanter hållas ansvariga för någon klinisk procedur som utförs av en tredje part inom hälso- och sjukvården, inklusive men inte begränsat till påståenden om felbehandling. I enlighet med avsnitt 3.7 ovan kan alla läkare som följer dessa villkor och bekräftar att de lämnat sanningsenliga och korrekta uppgifter om anspråk kvalificera sig som en explanterande kliniker inom ramen för programmet, även läkare som inte finns med i platsdatabasen online.

WCP-deltagare uppmuntras att söka råd hos en legitimerad läkare när det gäller klinisk bedömning, patientsäkerhet och lämplighet för medicinska ingrepp, potentiella risker och fördelar med kvalificerad explantation, återhämtningstider för ingrepp, förskrivning av läkemedel eller anestesi och liknande frågor. Varje WCP-deltagares vårdgivare bör tillhandahålla råd om huruvida eventuella kompletterande förfaranden är nödvändiga eller önskvärda i samband med en kvalificerad explantation av hälsoskäl eller estetiska skäl.

Tillverkaren varken fastställer eller påverkar några medicinska experters procedur- eller tjänstekostnader, overheadkostnader eller anläggningskostnader. Programkrediten fastställs oberoende av den totala kostnaden för den kvalificerade exploateringen. Därför uppmuntras WCP-deltagare att diskutera alla kostnader för procedurer, mediciner och faciliteter med en eller flera läkare, utöver att söka programkrediten. Tillverkaren är inte ansvarig gentemot någon WCP-deltagare eller tredje part för kostnaden för någon procedur (inklusive explantation) som inte täcks av eller ingår i programkrediten, eller för vilken ett anspråk har nekats på grund av bristande efterlevnad av dessa villkor.

NSPRÅKSFÖRFARANDE

WCP-deltagare kan begära en programkredit (ett ”anspråk”) genom att besöka följande webbplats: https://motiva.health/patients-contact/. Både WCP-deltagaren och den explanterande klinikern måste verifiera kriterierna i avsnitten 2 och 3 ovan som en del av anspråksförfarandet. Tillverkaren kan, efter eget gottfinnande, kräva att stöddokument lämnas in för att validera och/eller dokumentera alla kriterier för stödberättigande, avsaknaden av uteslutningskriterier eller efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar innan ett anspråk godkänns. Alla anspråk måste initieras före giltighetsperiodens slut och fullständiga verifieringsuppgifter måste lämnas in senast 180 dagar efter giltighetsperiodens slut för att kvalificeras för programkrediten.

Alla anspråk kommer att vara föremål för en inledande förkvalificeringskontroll som, om den godkänns, måste följas av en verifiering efter den kvalificerade exploateringen för att bekräfta berättigande till programkrediten.

Som en del av det inledande förkvalificeringssteget i anspråksförfarandet måste WCP-deltagaren lämna in, bland annat,

 • Korrekt information eller dokumentation för att verifiera WCP-deltagarens identitet, mottagande av kvalificerade implantat och tidsenlig registrering i programmet före registreringsfristen, t.ex. enhetens serienummer och partinummer samt e-postadress för registrering. Sådan information kan hämtas från elektroniska register, transponderavläsningar och register över inköp och leverans av kvalificerade implantat med hjälp av den läkare som utförde implantationen.
 • WCP-deltagarens plats för implantation och den föreslagna platsen för explantation, för att kontrollera geografisk behörighet.
 • Namn, klinikadress, telefonnummer och e-postadress för den explanterande klinikern för att bekräfta att den explanterande klinikern inte är en utesluten klinik;
 • En bekräftelse på att WCP-deltagaren inte har några planer på, och inte heller kommer, att motta några ersättningsbröstimplantat i samband med explantationsproceduren eller vid någon tidpunkt i framtiden.
 • Bekräftelse på att explantationsproceduren inte täcks av privata eller offentliga försäkringar, ersättningssystem eller liknande system.

Som en del av verifieringssteget i anspråksförfarandet måste varje WCP-deltagare och utsedd explanterande kliniker bland annat försäkra att alla fakta i anspråket är sanna och korrekta, att en kvalificerad explantation genomfördes vederbörligen inom giltighetsperioden, att explantationsproceduren inte täcktes av en försäkring eller ersättning från ett hälsovårdsprogram, och att WCP-deltagaren inte fick några ersättningsbröstimplantat från den explanterande klinikern eller någon annan sjukvårdspersonal i samband med explantationen eller på annat sätt. Var och en av WCP-deltagaren och explantationsklinikern måste dessutom bekräfta den utsedda betalningsmottagaren för programkrediten och det bankkonto till vilket programkrediten kommer att utbetalas. Tillverkaren kan, efter eget gottfinnande, kräva bevis på faktura eller annan dokumentation för att styrka slutförandet och/eller kostnaden för den kvalificerade explantationen.

Tillverkaren ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att utfärda ett beslut om rätt till förkvalificering och/eller slutlig kontroll och godkännande av anspråket inom femton (15) arbetsdagar efter det att all information som begärs enligt anspråksförfarandet och tillhörande formulär har lämnats in i sin helhet och på ett korrekt sätt. Om någon av de uppgifter som krävs för behörighet eller verifiering saknas eller är ofullständiga eller kräver ytterligare granskning eller verifiering kommer tillverkaren att göra upp till tre (3) försök att nå WCP-deltagaren via WCP-deltagarens angivna e-postadress för att begära de uppgifter som saknas, är ofullständiga eller behöver styrkas för att tillverkaren ska kunna fatta ett beslut i enlighet med dessa villkor. Om inget svar erhålls efter det tredje försöket eller om WCP-deltagaren inte lämnar in all begärd information inom en rimlig tidsperiod som inte får överstiga 180 dagar efter giltighetsperiodens slut, kommer tillverkaren att avslå och stänga anspråket, med förbehåll för WCP-deltagarens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lagstiftning. Varje WCP-deltagare är ansvarig för att se till att den utsedda explantationsklinikern i tid fyller i och skickar in det eller de anspråksformulär som explantationsklinikern är skyldig att skicka in. Ingen programkredit kommer att utfärdas om inte explantationsklinikern har lämnat in en bekräftelse på den kvalificerade explantationen.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att undersöka och begära ytterligare bevis och dokumentation, särskilt i händelse av ett stort antal anspråk som gäller en viss läkare eller medicinsk institution. Den ytterligare tid som krävs för en sådan undersökning och begäran ska inte påverka WCP-deltagarens anspråk.

För vägledning om hur man tillhandahåller nödvändig information och verifieringsdokumentation kan WCP-deltagare och deras medicinska yrkesutövare begära hjälp här: https://motiva.health/patients-contact/. Tillverkaren uppmuntrar WCP-deltagarna att lämna in och lösa alla frågor som rör deras behörighet till programmet innan en avlägsnande operation planeras.

BETALNING

Med förbehåll för kriterierna och uteslutningarna i dessa allmänna villkor ska programkrediten återbetalas i form av det lägsta av följande belopp: (a) Ettusenfemhundra amerikanska dollar (1 500 USD) eller (b) de faktiska avgifter som den explanterande klinikern debiterar för den kvalificerade implantationen (omräknat till amerikanska dollar med hjälp av omräkningskurser från tillverkarens bank). Tillverkaren ska utfärda programkrediten inom sextio (60) kalenderdagar efter sitt slutliga godkännande och verifiering av ett anspråk. WCP-deltagaren och den explanterande medicinska yrkesutövaren ska före den kvalificerade explantationen komma överens om huruvida programkrediten ska beviljas i form av en ersättning som betalas ut antingen till WCP-deltagaren eller till den medicinska yrkesutövaren.

Tillverkaren ska betala ut programkrediten genom banköverföring i amerikanska dollar, som kan konverteras av mottagarens bank eller en förmedlande bank till den mottagande bankens lokala valuta. Tillverkaren ska bära alla kostnader som tas ut av den egna banken/bankerna i samband med utfärdandet av programkrediten. WCP-deltagaren (eller den explanterande läkaren, beroende på fallet) ska stå för alla avgifter som tas ut och avdrag som görs av den egna banken och av eventuella tredjepartsbanker som är involverade i överföringen, inklusive alla kostnader eller avdrag som är relaterade till valutaomräkningar. Tillverkaren ansvarar inte för någon risk för valutafluktuationer, omräkningskurser för avsändande eller mottagande bank, överföringsavgifter eller andra avgifter som tas ut av den bank som tar emot programkrediten eller av någon mellanliggande bank.

WCP-deltagaren är ensam ansvarig för att tillhandahålla korrekt och fullständig information inom ramen för anspråksförfarandet om det bankkonto till vilket programkrediten ska betalas ut. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella fel, typografiska eller andra fel, i uppgifterna avseende betalningsmottagaren eller för felaktig omdirigering av tillgångar på grund av sådana fel. Tillverkarens enda skyldighet när det gäller betalningen av programkrediten ska vara att överföra eller på annat sätt initiera en penningöverföring av beloppet för programkrediten till betalningsmottagarens uppgifter exakt som de anges i verifieringen av anspråket. Tillverkaren har ingen skyldighet att återkalla en betalning, kräva tillbaka förlorade eller felriktade medel eller duplicera en betalning som inte mottagits av den avsedda betalningsmottagaren av någon annan anledning än tillverkarens enda och direkta fel. Tillverkaren har inget ansvar för betalningar eller skulder mellan en WCP-deltagare och dennes utsedda explantationskliniker. Om programkrediten överförs direkt till en WCP-deltagare är denna WCP-deltagare ensamt ansvarig att utföra en fullständig betalning till sin explantationskliniker för alla kostnader i samband med den kvalificerade explantationen. Om programkrediten överförs till den explanterande klinikern ska WCP-deltagaren samordna direkt med den explanterande klinikern för att säkerställa lämplig kreditering på deras faktura eller konto.

Om tillverkaren anser att programkrediten strider mot gällande lagar i WCP-deltagarens jurisdiktion kan tillverkaren, efter eget gottfinnande, erbjuda en rabattkupong, en kupong, ett presentkort, en kredit på ett klinikkonto eller ett liknande alternativt värde i stället för programkrediten, eller avslå ansökan om programkrediten utan påföljd eller kompensation.

WCP-deltagaren är ensamt ansvarig för betalningen av alla skatter eller skatteskulder i samband med mottagandet av programkrediten eller dess motsvarighet och ska betala alla inkomst-, mervärdes-, stämpel- eller liknande skatter som ska betalas enligt tillämpliga lagar eller skattelagar i WCP-deltagarens jurisdiktion.

PROGRAMMETS GILTIGHETSTID

När det gäller varje WCP-deltagare ska programkreditförmånen vara tillgänglig under en period av två (2) år från datumet för den ursprungliga implantationen av ett kvalificerat implantat (utan hänsyn till eventuella senare datum för revisionskirurgi) eller en sådan kortare period som fastställs av tillverkaren i enlighet med detta avsnitt (”giltighetsperiod”). Med förbehåll för tillämpliga lagar förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra, avbryta, uppdatera, avsluta, begränsa eller på annat sätt avbryta (var och en, en ”ändring”) programmet när som helst, utan att meddela eller ge samtycke till WCP-deltagaren eller någon tredje part, och även med verkan för WCP-deltagare som tidigare registrerat sig för programmet före ändringen. Om och i den mån retroaktiva ändringar inte är förbjudna enligt tillämplig lag i fråga om en viss WCP-deltagare ska den senaste versionen av dessa villkor som finns tillgänglig på tillverkarens webbplats styra och kontrollera alla programförmåner som gäller för en sådan WCP-deltagare. Utan hinder av ovanstående får giltighetstiden under inga omständigheter överstiga två (2) år från dagen för WCP-deltagarens första implantation av de kvalificerade implantaten.

Om tillverkaren initierar en ändring som gäller WCP-deltagare som tidigare har registrerat sig för programmet, kommer tillverkaren att göra rimliga ansträngningar för att skriftligen meddela sådana WCP-deltagare om ändringen via de e-postadresser som är kopplade till WCP-deltagarnas registreringskonton och/eller via tillverkarens webbplats, och sådana WCP-deltagare ska ha rätt att avsluta sitt deltagande i programmet när de mottar ett sådant meddelande. Ingenting i dessa villkor eller något annat dokument ska tolkas som en skyldighet för tillverkaren att upprätthålla programmet under en viss tidsperiod.

YTTERLIGARE VILLKOR

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är WCP-deltagarnas rättigheter enligt programmet icke-överlåtbara, icke-kontraktuella och icke-marknadsföringsmässiga. En WCP-deltagares registrering i programmet innebär ett godkännande av de då tillgängliga programfördelarna och skapar inte ett bindande avtal mellan tillverkaren och någon WCP-deltagare från och med ett visst datum.

Programmet och dessa villkor, inklusive alla skyldigheter, rättigheter och anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem, alla frågor om giltigt ingående av avtal enligt dessa villkor och alla ändringar av dessa – oavsett rättslig grund (t.ex. enligt avtal, skadestånd eller på annat sätt) – ska uteslutande regleras av och tolkas i enlighet med Costa Ricas lagar, med undantag för dess bestämmelser om lagkonflikter, och domstolarna i San Jose, Costa Rica, ska ha exklusiv jurisdiktion för eventuella tvister. Om WCP-deltagaren är en konsument i den mening som avses i förordning (EG) nr 593/2008, dvs. om WCP-deltagaren accepterar dessa allmänna villkor genom att registrera sig för programmet i ett syfte som kan anses ligga utanför deras bransch eller yrke, får det föregående valet av tillämplig lag inte leda till att WCP-deltagaren berövas det skydd som ges genom bestämmelser som inte kan frångås genom avtal i enlighet med lagen i det land där WCP-deltagaren har sin stadigvarande hemvist. Endast i sådana fall har WCP-deltagarna rätt att väcka talan vid domstolarna på den ort där de har sin stadigvarande hemvist.

404

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Använd knappen nedan eller navigeringen för att komma tillbaka på rätt spår igen.

[1] Innehållet häri tillhandahålls endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsett att ersätta ett läkarbesök. Motiva® implantat är ännu inte kommersiellt tillgängliga i USA och genomgår klinisk granskning enligt USA:s Food and Drug Administrations (FDA) regler för medicinsk utrustning under prövning.
[2] De uttalanden och åsikter som presenteras gäller varje enskild individ. Resultaten varierar och är eventuellt inte representativa för andras upplevelse. Alla uttalanden tillhandahålls frivilligt och inte mot betalning, inte heller gavs några gratisprodukter, tjänster eller förmåner i utbyte mot dessa uttalanden. Uttalandena representerar patientens upplevelse; de exakta resultaten och erfarenheterna är unika och individuella för varje patient.